NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte på Fliken 2007-04-30

Närvarande:

Helen Häggström
Ulla Nilsson
Ulrica Åström
Susanne Holmberg
Maria Hedström
Tuula Lindroos

Anmält förhinder:

Anders Wahlberg
Yvonne Altemark
Katrin Karlsson
Louise Blomqvist

§ 17 

Mötets öppnande
Ordförande Helen Häggström hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 18 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkändes med följande tillägg:  § 22 c) 3, § 22 e) 1 och 2, § 22 j) 3 och 4 samt § 30 a), b) och c)

§ 19 Val av justerare

Susanne Holmberg valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 20  Genomgång av klubbmötes- och konstituerandemötesprotokoll 070310

1. Klubbmötesprotokoll 
Eftersom protokollet inte är justerat, hänskjuts genomgången till nästa styrelsemöte.

2. Konstituerandemötesprotokoll
§ 7  Hänskjuts till nästa styrelsemöte då ingen av närvarande vet om tillfrågade personerna har tackat ja.
§ 9  16 juni Ok, 9 augusti önskemål om att mötet börjar sent på eftermiddagen.
§ 10  Susanne kontaktar Katrin för att diskutera vem som ska ersätta Anders på fullmäktigemötet. 
§ 11 d)    egen punkt § 24 b) 1
§ 11 f)    egen punkt § 23 

§ 21 Skrivelser in och ut

Inkommen post från SSRK
V 10
Protokoll Retrieverjaktkommittén den 9-11 februari 2007/SSRK kansli
V 11
Justerat protokoll Viltspårkommittén 2007-02-28/SSRK kansliet
V 12
Inbjudan konferens för ringsekansvarig/SKK
Inbjudan utbildning för handledare vid ringsekutb/SKK
Angående lydnadstävlingar 2008/SBK
Angående ändringar av ansökta prov/SBK
Minnesanteckningar konferens för avelsfunktionärer/SSRK Avelskommittén
Uteslutna personer samt personer som ej får antas som medlemmar/SSRK kansliet
V 14
Protokoll Viltspårskommittén – 07-03-22/SSRK kansliet
Nytt protokoll – Jaktretrieverkommittén – 07-02-09—11/ SSRK kansliet
V 16
Justerat protokoll 2007-03-22/Exteriörkommittén
Ansökningsförfarande lydnadsprov 2008/ SSRK kansliet
RAS utvärdering Mall/ SKK
Utökat rasregister K.Henriksson/ SSRK kansliet
Justerat protokoll 2007-02-26/ Avelskommittén
V 17
Informationsbrev nr 2 2007/SSRK Kansliet
Auktoriserade exteriördomare/SSRK Kansliet
Påminnelse – utökat rasregister L-B C Liljeqvist

§ 22   Rapporter från alla ansvarsområden

a)      Ordförande

1. SSRK:s fullmäktige
Motion 1 – Garantifonden
Styrelsen tillstyrker Hs förslag
Motion 2 – Grundprov för Spaniel
Styrelsen avstår att ta ställning i Spanielfrågor
Motion 3 – Resepoolen
Styrelsen tillstyrker Hs förslag
Motion 4 – Förtur för arrangerande rasklubbens medlemmar vid A- och B-prov.
Motionen måste tas upp igen innan nästa regelrevidering.
Motion 5 – Förtur för arrangerande rasklubbens medlemmar.
Motionen måste tas upp igen innan nästa regelrevidering.
Motion 6 – CERT på utställning i jaktklassen
Motionen måste tas upp igen innan nästa regelrevidering.

2. Remiss - SSRK:s organisation
Remissen och dess bakgrund diskuterades. Helene skickar svar till SSRK.

b)      Jaktansvarig via mail

1. För närvarande har vi 12 svenska jaktprovsdomare som är aktuella att döma Tollingjaktprov.
2. Två Tollingjaktprov, Skåne och Västerbotten är klara till 2008, klubbens mål är att det anordnas 6 – 8 Tollingjaktprov under nästa år. 

c)       Sekreterare

1. Infoblad till nya styrelsemedlemmar
Tuula visade påbörjade arbetet med en Lathund för nya styrelsemedlemmar. Samtliga i styrelsen ska granska materialet och lämna synpunkter. Tuula sammanställer inkommet material till nästa möte.

2. Reseräkningar – biljettbokning 
a) Styrelsen godkänner Tuulas reseräkning till dagens styrelse möte, egen bil Sölvesborg – Norberg T o R via Kalmar och Västerås, där 2 andra styrelseledamöter plockades upp.
b) Olika möjligheter att beställa biljetter utan att behöva ligga ute med pengar diskuterades. SJ erbjuder betalning mot faktura – fakturan kan skickas till kassören för betalning. Tuula tar reda på hur det fungerar vid beställning av flygbiljetter.

3. Valpförmedling
Jenny van Zwoll, vår ena valpförmedlare, har flyttat till Norge. Det har kommit påpekande om att man vill inte ringa utlandssamtal för att få tag på valpförmedlare. Tuula kontaktar Jenny och förklarar läget för henne. En förfrågan om intresserade personer för att ersätta henne skickas till klubben maillista samt läggs ut på hemsidan.

d)      Kassör

1. Bokslut
PM från revisorerna, resultaträkning, balansräkning och varulager för Tollarbutiken, tackmuggar mm. delades ut till samtliga.
Punkterna 1 – 8 i PM:et gicks genom. Ulla kontaktar SSRK ang. punkt 7 – försäkringar. Ulla redovisade för ändringarna hon gjort i bokslutet, dessa är skickade till revisorerna för godkännande, inget svar har kommit ännu.

e)       Avelsansvarig via telefon

1. Ögonlysning och HD
Ett fall av ögonlysning och ett fall av omröntgning av HD diskuterades. Vad kan klubben göra? Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte

2. Internationella hälsomötet
Mötet ska gå av stapeln i Danmark i samband med Tollerdays 24 – 26 augusti 2007

f)  JUM- & utbildningsansvarig via mail

1. Utbildning av  kastare, testledare och beskrivare för funktionbeskrivning
Tre testledare har utbildats på västkusten, två i Östergötland  och fyra i Stockholm.
Två kastare har utbildats i Stockholm.
Det planeras en beskrivarutbildning i år, datum och plats meddelas senare.

2. Förfrågan om mat och fika
Klubben står för mat och fika för deltagarna av utbildningen i Stockholm, enligt ett AU beslut.

g)       Uppfödaransvarig

1. Uppfödarkommittén / Uppfödargrupper
Ulrica kontaktar samtliga uppfödare vars namn står på hemsidan under rubriken Uppfödarkommittén för att diskutera kommitténs fortsatta arbete.

2. Avelskonferens / Central registrering – ögon
a) Den 9 maj ska SKKs avelskommité har möte, vår ansökan om centralregistrering om central registrering av prcd-PRA tas upp då.
b) Avelskonferens planeras till hösten, ev. september. Inbjudan till konferens samt SKKs svar på vår ansökan om central registrering av prcd-PRA skickas till samtliga uppfödare, läggs ut på hemsidan och tas upp i Tollaren.

3. Avelspolicy
Avelspolicy ska ses over under höstens avelskonferens.

4. Rasmonter – bemanning
Klubben bör ha riktlinjer på vad som behövs för att representera klubben med Rasmonter på olika utställningar och mässor. Vad bör man tänka på när det gäller bemanning mm?
Förslag på olika punkter skickas till Ulrica och hon sammanställer dessa till nästa möte.

h)       Aktivitets- & medlemsansvarig

1. Distrikten
För närvarande är det 2 av 8 distrikt som har hittat en distriktsansvarig. Några aktivitetsgrupper ska ha möte inom kort för att diskutera frågan. Susanne skickar förfrågan till övriga aktivitetsansvariga.

i)        Specialenansvarig via telefonsamtal

1. Specialengruppen
Louise Blomqvist, sammankallande, Anette Björgell, Petter Jansson, Annika Bergqvist, Marie Eklöv och Anna Scharin.
Gruppen ska ha första möte den 5 maj.

j)  Utställningsansvarig

1. Circuit 2008
Efter ett AU beslut att Maria får fria händer att bestämma priset för parklass, kommer det att kosta 180 kr eller 20 €.
Utställningen kommer att heta Toller Circuit Show 2008
Ringsekreterare – Maria fortsätter leta
Under Specialen 2007 ska klubben ha ett stånd med SKKs skärm och övrig infomaterial för Circuit 2008.
Internetanmälans PM-utkast kommer att skickas för påseende till samliga i styrelsen

2. Utökat rasregister K.Henriksson
Styrelsen tillstyrker ansökan

3. Utökad rasregister L-B C Linljeqvist
Styrelsen tillstyrker ansökan

4. Anmälan officiell utställning 2010
Anmälan om officiell utställning för 2010 måste vara inne senast den 1 december 2007. Förfrågan om det finns någon aktivitetsgrupp som är intresserad läggs ut på hemsidan och Tollaren, Maria får till uppgift att skriva texten.

§ 23 Tollarspecialen 2007, 2008 och 2009

2007
Arbetet med Specialen 2007 fortsätter, det finns dock en del arbete kvar innan alla bitarna har fallit på sin plats
Anna Alfredsson håller på med egen hemsida för Specialen 2007.

2008
Planering av Specialen 2008 pågår

2009
Frågan skickas till Specialengruppen. Förslag från styrelsen Dalarna – Gästrikland. 

§ 24 Tollaren och klubbens hemsida

a)      Tollaren

1. Redaktör
Helen kontaktar Maria och Elina för närmare information.

b)       Hemsidan

1. Club on web
Helen kontaktar SSRK ang. planerna på ett nytt IT-system. Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte

2. Uppfödarlänkar
Frågan tas upp på klubbens avelskonferens

3. Formulär – gratistjänster
Bokstäverna å, ä och ö har försvunnit i formulären. Finns det att köpa som tilläggtjänst.
Ulrica kontaktar Tina Oja för att få ordning på formulären.

§ 25  Tollarbutiken

Helena kontaktar personen som anmält intresse för Tollarbutiken

§ 26   Inbjudan till seminarier, kurser mm.

1. Grundläggande kurs i webbadministration, 2007-10-20
Tuula frågar Mervi om hon är intresserad

2. Utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning, 2007-10-27
Inte aktuellt för oss 

3. Konferens för ringsekreteraransvariga samt handledare vid ringsekreterarutbildning, 2007-10-28
Inte aktuellt för oss

4. SSRK Västra inbjuder i samarbete med rasklubbarna till en heldag på Backamo söndagen den 3 juni kl. 9 – 16
Information om SSRK-dagen finns på hemsidan under rubriken Aktuellt.

§ 27  Rasbok 2008

Några personer har anmält intresse tidigare. Tuula kontaktar Gun Nilsson, Maria Eklöv och Anna Alfredsson. Samtliga i styrelsen ska fundera på personer som kan tänkas kunna ingå i Rasboksgruppen. 

§ 28  RAS - hur går vi vidare, ansvarsområden

RAS ligger hos SKK/AK för fastställande
Uppdatering av RAS – det måste bildas små grupper som har sina ansvarsområden

§ 29 TollerCamp / Tollarseminarium

Ulrica fortsätter planeringen av en en veckas Tollercamp/Tollerseminarium. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 30   Övriga frågor

1. Furryfriends halsband
Inget intresse av deras varor till Tollarbutiken

2. Nova Scotia Duck Tolling Champions 2003-2006
Information om boken läggs ut på hemsidan av Tuula

3. Gamla skärmen för klubbens Rasmonter
Aji Franzén har anmält intresse av bilden föreställande hennes Tassa.
Susanne försöker ta reda på var den finns.

§ 31 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelse blir den 16 juni
Där efter ska styrelsemöten hållas den 9 augusti eller i samband med avelskonferens under hösten och ett i november.

§  Mötets avslutande

Ordförande Helen Häggström tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

    

Vid protokollet Justeras
   
Tuula Lindroos Helen Häggström
Sekreterare Ordförande
Susanne Hollmberg
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben