NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte på Fliken 2007-06-16

Närvarande:

Helen Häggström
Ulla Nilsson
Ulrica Åström
Susanne Holmberg
Katrin Karlsson
Louise Blomqvist
Tuula Lindroos

Anmält förhinder: Anders Wahlberg
Yvonne Altemark
Maria Hedström

§ 33 

Mötets öppnande
Ordförande Helen Häggström hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 34 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkändes med tillägg:  2 övriga frågor

§ 35 Val av justerare

Katrin Karlsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 36  Genomgång av klubbmötesprotokoll 070310

§ 10   Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning samt bokslut
Det ska vara Susanne Salomonsson inte Nina Fredriksson som läste revisorernas berättelse

§ 21   Föredragning av revisorernas berättelser samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden
Helen kontaktar Axel Sannö

§ 24   Motion 2 – 7
Specialengruppen arbetar med dessa

§ 25   Behandling av motion fran Tollarklubbens styrelseangående vandringspriser
Specialengruppen arbetar med den

Två rättelser på felskrivna namn  
Det var Susanne Holmberg som delade ut guldapporten och ena justeringsmannen heter Marica Ekstrand

§ 37 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2006-04-30

§ 20 – 2   Konstituerandemötesprotokoll § 7
Ola Björgell har tackat nej till att fortsätta i styrelsen. Yvonne vill avsluta sitt uppdrag i styrelsen.
Helen försöker hitta ersättare för dom.

22 a) 2  Remiss – SSRK:s organisation
Helen har skickat svar på remissen

22 c) 1   Infoblad till nya styrelsemedlemmar
Fortsätter med arbetet, samtliga ska skriva sin egen bilaga till infobladet

22 c) 2   Reseräkningar – biljettbokning
Tuula har frågat och det fungerar lika bra att beställa flygbiljett och begära faktura

22 e) 1   Ögon lysning och HD
Frågan tas upp på nästa styrelsemöte

22 j) 1   Circuit
Helen kontaktar Maria

22 j) 4   Anmälan officiell utställning 2010
Helen kontaktar Maria

26 – 1   Grundläggande kurs i webbadministration 2007-10-20
Mervi Junttila är intresserad, Tuula håller kontakt med henne

30 – 3   Gamla skärmen för klubben rasmonter
Skärmen finns hos Monica Kinge. Helen tar kontakt med någon som kan hämta skärmen

§ 38 Skrivelser in

V 18
Justerat protokoll 2007-04-25 – Viltspårkommittén
Pressmeddelande assistanshundar – SKK
Justerat protokoll 2007-04-11 – Spanielkommittén

V 19
Kritik og klagepunkter ang. Tollerjagtprøve i Bromölla 12. Maj
Protest angående tollingjaktprovet I Bromölla 20070512

V 20
Justerat protokoll 2007-04-13—14 – SSRK Hs
Protokollsutdrag ur protokoll 2007-04-13--14 § 85 Fastställande av VU beslut – SSRK Hs
Protokollsutdrag ur protokoll 2007-04-13--14 § 106 Skrivelse från Chesapeake Bay Retrieverklubben angående stadgetolkning – SSRK Hs
Protokollsutdrag ur protokoll 2007-04-13--14 § 139 RAS för Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Justerat protokoll 2007-05-07 – Spanielkommittén

V 21
Minnesanteckningar spanieljaktprovsdomarkonferens 2007-03-24--25 – SSRK kansliet
Minnesanteckningar retrieverjaktprovsdomarkonferens 2007-03-10--11 – SSRK kansliet
Oacceptabelt beteende – Tollerlabbens Commander Tyson S37797/2003 – SKK

V 22
Pressmeddelande hundriksdag – SKK
Månadsbrev – SKK
Minnesanteckningar funkträff 2007, Ordf 2 dagar, Spaniel och Retriever – SSRK kansliet
Uteslutna personer ur SKK org – SSRK Kansliet
Inbjudan till kurs för avelsråd steg I den 6-7 oktober 2007

V 23
Personer som ej får antas som medlem – SSRK Kansliet

V 24
Justerat protokoll 2007-06-10 – Viltspårskommitté

§ 39 Skrivelser ut

Svar på remissen ”SSRK för framtiden”
Svar på
Kritik og klagepunkter ang. Tollerjagtprøve i Bromölla 12. Maj
Svar på
Protest angående tollingjaktprovet I Bromölla 20070512

§ 40   Rapporter från alla ansvarsområden

a)      Ordförande

1. SSRK:s fullmäktige
Helen informerade från fullmäktigemötet
2. Ordförandemöte retrieverklubbarna
Genom gång av minnesanteckningar från ordförandemötet – retriever
3. Klubbmöte 2008
Olika alternativ diskuterade, både när det gäller plats och föreläsare. Frågan tas upp igen på nästa möte.

b)      Jaktansvarig via mail

1.  Apporteringstest
Fyra nya domare har utbildats och godkänts att döma apporteringstest inom klubben.
2.
Tollingjaktprov
Domare är klara för årets återstående officiella Tollingjaktprov
Det blir minst 6 Tollingjaktprov 2008.
Utbildning av nya provledare och kommissarier diskuteras, klubbens önskemål är att detta sker redan under hösten.
Utbildning av Tollingjaktprovsdomare inom klubben har diskuterats, klubbens önskemål är att utbildningsstart blir hösten 2008.

c)       Sekreterare

1. Valpförmedling - valpförmedlare
Vi hälsar Therese Ludvigsson välkommen som ny valpförmedlare.
Diskussion om hur valpförmedlarna ska hantera när man får omplaceringhundar för förmedling.
2. Policy vid omplacering
Klubben bör ej ha rekommenderad pris för omplaceringshundar. Däremot anser styrelsen att det är lämpligt att ta ett pris på hunden.
Valpförmedlarna ska enbart förmedla kontakt mellan omplaceringshundens ägare och den tilltänkta nya ägaren. Ingen skyldighet att lämna ut registreringsnummer o.s.v. finns.
3. Foldern
Sverker har några hundra ex. kvar av gamla foldrar. En ny omgång ska beställas. Tuula kontaktar Marie Eklöv för offert. Ulla skickar prisuppgift för förra beställningen

d)      Kassör

1. Bokslut & rambudget
Ulla ska träffa revisorerna den 12 augusti  
2. Försäkring
Ulla informerade om ansvarsförsäkringen som diskuterades under förra mötet.
Mötet beslutar att klubben ska teckna ett.
3.
Annonsering i Tollaren
En person har inte betalat julannonsen trots påpekande. Helen kontaktar personen en gång till.

e)       Avelsansvarig via telefon

1. Internationell hälsokonferens i Danmark
Ingen inbjudan har kommit ännu  
2.
Rullande register
Inga egna kommentarer ska läggas till. Avelskommittén kontaktar ansvarig person för rullande register.  

f)  JUM- & utbildningsansvarig

1. Kastarutbildning planeras i juli i trakterna av Edsbyn  

g)       Uppfödaransvarig

1. Uppfödarkommitté/-grupper
Frågan tas upp på Uppfödarkonferens
2. Uppfödarkonferens
Ulrica jobbar vidare med planeringen. Datumet är klart, den 27 – 28 oktober och Lennart Garmer ska föreläsa. Klubben står för föreläsaren, boende, mat och fika betalas av deltagarna.
Avelspolicy samt riktlinjer för rasmonter ska diskuteras under konferensen.
3. Central registrering – ögon
Klubbens ansökan har bordlagts och ska tas upp senare. Retinopati hundarna som deltog i ögonundersökningen ska ögonlysas en gång till.

h)       Aktivitets- & medlemsansvarig

1. Distriktsindelning
För närvarande är det 2 av 8 distrikt som har hittat en distriktsansvarig. Några aktivitetsgrupper ska ha möte inom kort för att diskutera frågan. Susanne skickar förfrågan till övriga aktivitetsansvariga.

i)        Specialenansvarig via telefonsamtal

1. Specialengruppen
Minnesanteckningarna från gruppens möte 2007-05-05 gicks genom.
– egen domän för Tollarspecialen diskuterades, många i styrelsen ansåg att det är lättare att hitta om man har Specialen på klubbens hemsida så som det är nu.
– Specialen konto, Ulla och Tuula ska disponera kontot under Specialen 2007
– Placeringsskyltarna, finns i Mariestad, Helen undersöker vidare
– Vandringspriserna, beslut att slopa dom redan i år, Anette Björgell kontaktar samtliga stiftare för närmare information
– Maillista för Specialengruppen, Louise undersöker om det fungerar att använda klubbens mailadress ”specialen” via webbmailen.
– Anna Scharin har avsagt sig uppdraget i Specialengruppen p.g.a. personliga skäl.

j)  Utställningsansvarig

Ingen rapport

§ 41 Tollarspecialen 2007, 2008 

2007  
Specialenkonto –Disponeringsrätten

Mötet beslutat  
att Ulla Nilsson och Tuula Lindroos var för sig disponerar Specialenkontot i FöreningsSparbanken i Malmö med kontonummer 8214-9.983 017 215-2.  
att Lena Toftling och Mona Widell inte längre disponerar detta konto.
Anmälningar
En blänkare om hur man kan anmäla sig till Specialen ska ut på Klubbens hemsida och till Tollarforum. Folk som ringer kan hänvisas till Helen  
Utställningstält
Ulrica har ordnat två sponsorer, PlagueOff och Agria.

2008  
Planering för Specialen 2008 är i full gång.
Broschyr för Specialen 2008
Betalning för broschyrerna sker via specialenkontot.

§ 42 Tollaren och klubbens hemsida

a)      Tollaren
Mia står kvar som redaktör.
Styrelsens förslag att försöka hitta flera personer som delar i arbetet med tidningen, t.ex. en ansvarig för jaktdelen, en för lydnaden o.s.v. Helen kontaktar Mia.
– Komihåg till nästa nummer; datum då motionerna för nästa års klubbmöte ska vara inlämnade.  
b)       Hemsidan
1. Club on web
Tas upp nästa möte  
2.
Webbmaster
Mervi har svårt att hinna med hemsidan fram till februari 2008. Tuula kontaktar henne om ev. tillfällig webbmaster. Förslag att lägga ut en blänkare på hemsidan.
3. Formulär
Titta närmare om Maria kan lösa problemet eller vilka möjligheter det finns att köpa tjänsten.

§ 43  Tollarbutiken

Helen har eventuellt en person på gång, hon återkommer senare.  

§ 44   Inbjudan till seminarier, kurser mm.

1. Hundensdag den 2 och 3 juni i Kristianstad
Ingen representant från klubben deltog.  
2. Kurs för avelsråd steg 1 den 6 – 7 oktober 2007
Ingen representant från klubben skickas dit.

§ 45  Rasbok 2008

Helen kontaktar Maria, Gun och Marie samt vidarebefordrar budget mm. från förra Rasbok.  

§ 46  RAS

Klubbens förslag för RAS finns hos SKK för fastställande.
Ulrica kontaktar Elisabeth Rodin för att höra hur den ligger till                 

§ 47 TollerCamp / Tollarseminarium

Planeringen fortgår

§ 48   Övriga frågor

1. Dopingregler
7 dagars tävlingsförbud gäller efter röntgen för AD eller HD
2. Klubben förråd i Malmö
Ulrica tar kontakt med Sverker.   

§ 49 Kommande styrelsemöten

9 augusti, kl. 17.00, Tånga Hed
25 september, kl. 19.00, telefonmöte
24 november, kl. 10.00, Linköping/Katrineholm
13 januari, kl. 10.00, Linköping/Katrineholm  

Om styrelsemöten läggs så att det krävs övernattning eller man på grund av dåliga förbindelser måste flyga eller ta egen bil ska kostnaderna ersättas av Tollarklubben

§ 50 Mötets avslutande

Ordförande Helen Häggström tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras
   
Tuula Lindroos Helen Häggström
Sekreterare Ordförande

Katrin Karlsson
JusteringsmanCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben