NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vårgårda 2007-08-09

Närvarande:

Helen Häggström
Ulla Nilsson
Ulrica Åström
Susanne Holmberg
Anders Wahlberg
Yvonne Altemark
Katrin Karlsson
Louise Blomqvist
Tuula Lindroos

Anmält förhinder:

Maria Hedström

§ 51 

Mötets öppnande
Ordförande Helen Häggström hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet.

§ 52 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkändes.

§ 53 Val av justerare

Anders Wahlberg  valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 54   Genomgång av föregående styrelseprotokoll  

Forskningsfond
Enligt fondens stadga måste avelsrådet ingå i fondens styrelse
Annika Bergquist tillfrågad som ny styrelseledamot
Helen tittar på olika möjligheter att avsluta fonden, hon kontaktar Axel

Tollingjaktprov
Anders skickar
en skrivelse till SSRK Hs

Klubbmöte
Klubbmöte hålla på Ekbacken den 8 mars 2008 kl. 10.00. Ingen övrig program den dan.
Tuula bokar lokalen.

RAS
Inget nytt

Annonsering i Tollaren
Ulla skickar en ny räkning till personen som ej betalat julannonsen.

Försäkring
Ulla har tecknat en ny försäkring som gäller f.o.m. 1:a juli.

Internationella hälsokonferens
Ingen inbjudan har kommit till någon i styrelsen.
Yvonne kontaktar Lars Møller

Rasmonter
Ulrica tar reda på
hur mycket en Tollar-vepa skulle kosta.

Förråd
Ulrica har pratat med Sverker.

Webbmaster
Ingen ny medarbetare har hittats ännu.

§ 55  Skrivelser in  

V 26  
Enkät till samtliga styrelseledamöter inom SSRKs avdelningar och rasklubbar – SSRK  
V 27  
Presentation och datum påminnelse – Len Rollmar  

Remiss om valpar på inomhusutställning – SSRK  

Nyhetsbrev om utbildning – SKK  
Justerat protokoll 2007-05-11-12 – SSRK Hs  
Justerat protokoll 2007-05-13 – SSRK Hs  
Justerat protokoll 2007-05-30 – SSRK Hs  
V 28  
Inbjudan SSRKs möte – funktions- och mentalsbeskrivning – SSRK  
V 29  
Rasklubbstidningar till Avelskommittén och Redaktören – SSRK 
Inbj till möte om Fullm beslut att ansöka om cert i jaktklass – SSRK  
Ang SKKs generella exteriördomarkonferens i nov 2007 – SSRK  
Guidlines och Leitfaden för utställningsdomare – SKK  
§ 238 HS-protokoll 070630-070701 – SSRK  
Protokoll SSRKs Fullmäktige 2007-07-12—13 – SSRK  
V 30
Uppdatering av adresslista – Västra KK  
V 31  
Justerat avelskommitte protokoll 2007-04-05 – SSRK  
Justerat avelskommitte protokoll 2007-05-09 – SSRK  
Justerat HS protokoll 2007-06-30 – SSRK  
Infobrev 3, till ordförande – SSRK

§ 56   Skrivelser ut

Inga utgående skrivelser  

§ 57  

Rapporter från alla ansvarsområden  

a)      Ordförande 

1. Förklaring om diskussionerna om cert i jaktklassen under Fullmäktige kommer att skickas till Apportören av Flatte- och Labradorklubben.

2. Informationsbrev till samtliga ordföranden i SSRKs rasklubbar gicks genom.
Helen skickar brevet till samtliga i styrelsen

3. Remiss om valpar på inomhusutställning – SSRK
Helen skickar svar till SSRK  

b)      Jaktansvarig  

1. 7-8 Tollingjaktprov ska genomföras i SSRKs regi 2008

2. Anders har fått tag på Worddokumentet till RoA för Retrieverjaktprov så att arbetet att skapa en RoA för Tollingjaktprov kan dra igång

3. Planerna för provledarutbildning för Tollingjaktprov fortgår  

c)       Sekreterare  

1. Förutom anmälningarna och övriga förberedelser för årets Tollarspecial har alla övriga uppgifter fått komma i andra hand under dom närmaste 2-3 månaderna.

2. Två funktionsbeskrivningar har genomförts idag.

d)      Kassör  

1. Planerad möte med revisorerna är flyttad till den 19 augusti.  

2. Det finns 218.027,89 kronor på klubbens konto  

3. Ulla har inte fått klart med Internetbank för Specialenkontot ännu, Tuula betalar räkningarna tillsvidare.  

e)      Avelsansvarig  

1. Hur tillförlitliga är resultaten för ögonlysningarna samt läsning av HD- och AD-plåtar? Flera tveksamma resultat har uppmärksammats, Yvonne sammanställer dom och frågan tas upp på uppfödarseminarium. En förfrågan ska skickas till SKKs och SSRKs avelskommitté.    

f)        JUM- & utbildningsansvarig  

1. Fyra nya kastare har utbildats i Edsby-trakten

g)      Uppfödaransvarig  

1. Ingen plats för avelskonferens klar ännu, Ulrica fortsätter med planeringen

h)      Aktivitets- & medlemsansvarig  

1. Gotland och Uppsala har fått nya aktivitetsansvariga
Samtliga distriksansvariga ej klara ännu, men det jobbas på för fullt för att hitta intresserade personer.

2. Susanne kommer att skicka klubbens välkomstbrev till samtliga nya medlemmar f.o.m. dagens datum.

3. Susanne svarar på Västra KKs brev angående uppdatering av adresslistan.  

i)        Specialenansvarig  

1. Riktlinjer för Specialengruppen har efterlyst.
Frågan diskuterades och styrelsen anser att bland gruppens viktigaste uppgifter ska ingå att underlätta för kommande arrangörer genom att bl.a. boka domare och ringsekreterare, beställa rosetter och ev. priser, planera för kommande Specialer i så god tid att det finns möjlighet att ansöka officiella tävlingar.

j)        Utställningsansvarig  

Ingen rapport
Helen kontaktar Maria angående Circuit utställningen 2008 samt ansökan om officiell utställning 2010

§ 58  Tollarspecialen 2007, 2008 och 2009  

2007  

1. Några ändringar gällande utställning för årets Tollarspecial, Mona Gustafsson ersätter Eva-Lena Sönksen. Inge Hansen-Pettersson dömer ring 1, valpar och diskkvalificerade fel, Mona Gustafsson dömer ring 2, junior-, unghunds- och jaktklass hanar.

2. En av ringsekreterarna hade ej fått PM och ett hotellrum för en utställningsdomare kunde avbokas.

3. Förfrågan om dummies som ska användas på årets Workingtest kunde aktionernas bort eller delas ut till funktionärerna.
Styrelsen beslutar att samtliga hela dummies sparas till nästa års Workingtest, Ulrica förvarar dom på Fliken.

2008  

1. Planerna för nästa års Tollarspecial i Stockholm fortgår.

2. 400 informationsfolder om Specialen 2008 har kopierats. Foldern delas ut till samtliga som köper årets katalog, resterande foldrar delas ut vid olika arrangemang. Det finns möjlighet att kopiera flera om det skulle behövas.

2009  

Styrelsens förslag Leksand.
Specialengruppen har skickat förfrågan till aktivitetsansvariga i området.

2010  

Styrelsens förslag Vetlanda.
Louise skickar förfrågan till aktivitetsansvariga i området

§ 59 Tollaren och klubbens hemsida  

1. Mia Gester har avsagt sig redaktörskapet p.g.a. personliga skäl.
Helen kontaktar
Elina om hon har förslag på en ny redaktör för tidningen.

2. Blänkare om motionerna ska i nästa nummer av Tollaren

3. Problemet med bokstäverna å, ä och ö i hemsidans formulär för hälsoenkät är åtgärdat.

§ 60  Tollarbutiken

Vi hälsar Johanna Andersson välkommen som ny ansvarig för Tollarbutiken.
Butikens sortiment tas upp vid ett senare tillfälle.

§ 61 Inbjudan till seminarier, kurser mm.  

1. Häst & Hund i Skaraborg 8 – 9 september
Klubben deltar inte med rasmonter

2. SSRKs möte – funktion- och mentalsbeskrivning 8 september
Helen ska delta som en av klubbens representanter.
Katrin tittar om hon är ledig då, i så fall ska även hon representera Tollarklubben.
Helen anmäler deltagarna för SSRK

3. Inbj till möte om Fullm beslut att ansöka om cert i jaktklass 8 september
Helen ska representera Tollarklubben
Helen anmäler sig för SSRK  

§ 62  Rasbok 2008  

Inget nytt

§ 63 TollerCamp / Tollarseminarium  

Planering fortgår  

§ 64 Övriga frågor  

Inga övriga frågor

§ 65 Nästa styrelsemöte  

Datum för telefonmötet ändras till den 18 september  

§ 66 Mötets avslutande

Ordförande Helen Häggström tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Vid protokollet Justeras
   
Tuula Lindroos Helen Häggström
Sekreterare Ordförande
Anders Wahlström
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben