NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Linköping 2007-12-01

Närvarande:

Helen Häggström
Ulla Nilsson
Ulrica Åström
Yvonne Altemark
Louise Blomqvist
Maria Hedström
Katrin Karlsson
Susanne Holmberg
Tuula Lindroos

Anmält förhinder:

Anders Wahlberg

§ 85

Mötets öppnande
Ordförande Helen Häggström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 86 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkändes med tillägg § 93 a. 

§ 87 Val av justerare

Ulrica Åström valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 88  Genomgång av styrelseprotokoll från 2007-09-18 samt minnesanteckningar från 2007-10-10

Styrelsens telefonmöte 2007-09-18

§ 70 54 Annonsering i Tollaren
Annonsen är betald.

§ 70 54 Rasmonter – vepa
Ulrica rapporterade om att det är inte längre möjligt att beställa enstaka vepor, minsta beställning som tas emot är 12 st. 

§ 70 57 a) 3  Remiss om valpar på inomhusutställning
Helen har skickat klubbens svar.

§ 70 59 b) 2 Blänkare om motioner
Har funnits på hemsidan och i Tollaren

§ 73 a 2. Möte om Fullmäktige beslut att ansöka om cert i jaktklass
Helen har sammanställt Anders och Marias svar på vad eventuella effekterna kunde bli och skickat det vidare. 

§ 73 b 1. Mail från Danmark
Tuula har skickat svar till Lars Møller.

§ 76 1. Direktiv för specialengruppen
Ej klart ännu

§ 82 1. DM – KM Viltspår
Förslaget tas upp på planerade distriksansvarigemötet

§ 81 2. ”Motion” ang Tollarmästare och Juniortollarmästartitlarna
Specialengruppen har diskuterat förslaget och ser ingen anledning att ändra på nuvarande regler.

Minnesanteckningar från extrainkallat telefonmöte 2007-10-10

Layout för Tollaren
Elina Blom har skött om layouten av Tollaren nr. 4.
Blänkare om ny Layoutare och personer som kan tänka sig att hjälpa ingå i redaktionsgrupp för Tollaren, finns på klubbens hemsida och i senaste nummer av Tollaren.

Nästa styrelsemöte
Johanna Andersson – Tollarbutiken, Elina Blom – Layout Tollaren och Stina Liljegren – Redaktör Tollaren fick inbjudan att delta i styrelsemötet i Linköping den 1 december.

§ 89 Skrivelser in

Klisterlappar nya hundägare – SKK
Remiss beredning av cert i jaktklass – SSRK
Justerat spanielprotokoll 2007-09-04 – Spanielkommittén
Länsklubbarnas utställningsprogram – SKK
Till utställningsansvariga – SKK
Utställningsprogram 2009/2010 - Kansliet
Infobrev nummer 4 – Kansliet
Justerat protokoll 2007-06-27 – Retrieverkommittén
Inbjudan avelskurs steg 1 – SKK
Inbjudan avelskurs steg 2 – SKK
Nya hundägare ”klisterlappen” – Kansliet
Protokoll HS-möte 8-9 sept. – Kansliet
Kallelse till möte ang. fortsatt arbete med cert i jaktklass – Kansliet
Lista över uteslutna personer – Kansliet
Lista över personer som ej får antas som medlemmar – Kansliet
Protokollutdrag § 125 – SKK Avelskommitté
Utlåtande över RAS – SKK Avelskommitté/Elisabeth Rhodin
Förfrågan om förnyad annons – Jaktmarker & Fiskevatten
Förfrågan medlemsavgift 2008 – SKK
Pressmeddelande om forskning
– SKK
Pressmeddelande  årets bragdhund
– SKK
Pressmeddelande om en ny bok
– SKK
Förfrågan ang. redovisningsunderlag 1992-1996 – Jakob Kinge
Ang. forskningsfond – Skandia Banken
Pressmeddelande – Skolmaterial – SKK
SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond – SKK
Sammanställning egenskapspoäng – SSRK
Justerat protokoll 2007-08-23 – RJK
Exteriördomare – SKK
Inbjudan MyDog 2008 – SKK
Tävlingslicens för hundar som ej är registrerade
– SKK
Pressmeddelande Konferens hundars hälsa
– SKK
Pressmeddelande årets polishund 2007
– SKK
Justerat protokoll 2007-11-07 – Viltspårskommittén
Påminnelse remissvar – SSRK 
Inbjudan SSRKs avelskonferens – SSRK 
Inför SSRKs avelskonferens – SSRK 
Tillägg till avelskonferens 2008 SSRK
Justerat protokoll 2007-10-18 – Exteriörkommittén
Justerat protokoll 2007-11-08 – Exteriörkommittén 

§ 90 Skrivelser ut

Svar – Officiell utställning 2009 – Louise
Svar – Remiss antal valpar på utställning – Helen
Svar – Remiss cert i jaktklass – Helen
Svar – Remiss prognos antal startande – Helen
Brev till Varbergstryck ang. porto – Ulla
Mail till SSRK angående Tollingjaktprov – Anders 

Mail till SSRK, Tjp-kommittén och -provledare angående HP i Tjp. – Anders

§ 91   Rapporter från alla ansvarsområden

a)   Ordförande

1. Möte – Cert i jaktklass
Helen informerade om mötet.
Svar på remisserna, cert i jaktklass och  prognos antal starter, är skickade till SSRK.

2. Möte – Funktionsbeskrivning
Helen informerade om mötet. Frågan tas upp igen under SSRKs möte i januari 2008.

3. Ordförandemöte – retrieverklubbar
Helen informerade om mötet
Inte klart med klubbens representant för ungdomsverksamhet. Förutom en ungdomsansvarig, < 25 år, ska klubben utse en vuxen som ska ingå i gruppen.
Det kommer att anordnas en utbildning för instruktörer, inga förslag på personer kom fram under mötet. 

b)   Jaktansvarig

1. Tollingjaktprovsprogram
Sven-Göran Nilsson har gjort ett anpassat katalogprogram för fri användning på alla Tjp. Programmet kommer att distribueras till alla nuvarande och blivande Tjp provledare efter provledarutbildningen i februari. En medföljande Tollardatabas håller på att byggas upp.

2. RoA för Tjp
Arbete med ett utkast till RoA för Tjp inför provledare- och domarutbildningen i början av 2008 har påbörjats.

3. Tjp kalender för 2008
Tjp programmet är klart för 2008, det är inplanerat 4 vår- och 4 höstprov, totalt 8 stycken.

4. Sammanställning årets resultat Tjp

Tjp 2007 1:a 2:a 3:a 0:a Totalt
Nkl 3 10 9 17 39
Ökl 1 5 5 5 16
Totalt 4 15 14 22 5

5. Brev till SSRK om Tollingjaktprov
Skickat ett mail till Roger Westerman och Tjp kommittén angående SSRK:s ansvar för Tjp samt gett honom i uppdrag att fundera över hur arrangörerna ska hantera förlusterna.

6. Mail ang. Tollingjaktprovsregler - HP
HP kan inte utdelas som officiellt resultat eftersom det inte finns stöd för det i Tollingjaktprovsreglerna. Vill domaren ändå dela ut ett HP så blir det tillsvidare ett inofficiellt ”domarens hederspris”

c)   Sekreterare
1. Valpförmedling – förslag från valpförmedlarna angående omplaceringshundar
- att lägga ut kort information om ålder och kön på hemsidan samt hänvisning till valpförmedlarna för närmare information.
- att lägga ut kort information om vad det innebär med omplaceringshundar.
- att ha ett anmälningsformulär med namn, tele, e-mail mm.
- att valpförmedlarna kan kontakta uppfödarna om det kommit in en hund från deras kennel.

2. Valpförmedling – förslag från valpförmedlarna angående information om valpkullar
- att valppriset ska lämnas som information till valpförmedlarna.
- att kennlar som söker fodervärdar informerar om det.
- att påminna alla uppfödare så dom meddelar om de har fullt med köpare till sina kullar.
Beslut: Tuula svarar på valpförmedlarnas förslag

3. Utbyte & utskick av klubbtidningen
Ny postmottagare för Welsh Springer Spanielklubben.
Tollaren ska skickas till SSRKs avelskommittén och till redaktören för Apportören, meddelat SKKs medlemsavdelning.
Beslut: Tuula kontaktar danska Tollarklubben för eventuellt utbyte av klubbtidningar.

4. Annonser i andra tidningar
Ändrat namn på valpförmedlare i Hundsport & Svensk Jakt
AU-beslut har tagits om förnyelse av annons i Jakt o Fiskevatten, 300 kronor för ett år.

5. Medlemsavgift
Skickat information om klubbens medlemsavgift för 2008 efter förfrågan från SKK.

6. Rapport från SSRKs valberedning
Det mycket viktiga och tunga poster som ska återbesättas av fullmäktige. Valberedningen är tacksam för förslag på personer som kan tänka sig dessa poster.

d)   Kassör

1. Hallandstollarna – innestående pengar
AU-beslut har tagits att betala ut innestående pengar till aktivitetsgruppen.

2. Valpköparmedlem – 15 kronor till forskningsfond
På klubbmötet 2005 beslutades att det inte ska skickas några pengar från valpköparmedlemskap till fonden. Det står fortfarande i Tollaren att 15 kronor av summan går till forskningsfonden.
Beslut: Helen skriver och meddelar Stina så texten ändras f.o.m. nästa nummer av Tollaren.

3. Reseräkningar och övriga kvitton
Samtliga reseräkningar och kvitton för 2007 ska vara Ulla tillhanda senast den 15 januari 2008.

4. Förfrågan ang. redovisningsunderlag 1992-1996
Jakob Kinge har skickat en förfrågan om han kan kassera gamla redovisningsunderlag från 1992 till 1996.
Beslut: Eftersom pappren är äldre än 10 år kan de kasseras. Ulla svarar Jakob.

5. Tollaren – Layout av nr. 4
Beslut: att betala 5000 kronor netto till Elina för layout av Tollaren nr. 4, Tollarklubben betalar arbetsgivaravgift.

6. Porto Tollaren
Tryckeriet har fyllt i fel följesedel, då Tollaren har skickats till medlemmarna, detta har medfört att klubben har fått betala utlandsporto för samtliga tidningar. Ulla har kontaktat tryckeriet och varit i kontakt med posten för att få rättelse på kostnaderna.
Beslut: Ulla fortsätter att hålla kontakten med berörda parter tills frågan har utretts.

7. Telefonersättning
Listan med förra årets telefonersättningar gicks genom. Efter några små justeringar godkändes summorna.
Beslut: Tuula tittar när Therese Ludvigsson började i valpförmedlingen och meddelar Ulla, så hon kan dela årets ersättning mellan Jenny och Therese. Telefonersättningarna kommer att betalas ut under december 2007.

8. Preliminär budget för 2008
Ulla föredrog förslaget. Vissa förändringar gjordes och nytt budgetförslag kommer att presenteras i januari.
Beslut: Ulla får till uppgift att se över ändringarna till nästa styrelsemöte.

e)   Avelsansvarig

1. DNA-test
En Tollare med oklar ögondiagnos ska DNA-testas. Ägaren tar kontakt med Optigen och bokar tid snarat möjligt.
Beslut: Hundens DNA-test betalas av Tollarklubben, pengarna tas från summan som är avsedd för PRA-projekt.

2. Tollarprojekt
Genetikerna på SLU verkar ha kommit fram en bit i forskningen, men de behöver mer material för sin forskning. Det behövs prover från sjuka hundar som inte redan har lämnat blodprov och som har meningit eller rematoid artrit.

f)   JUM- & utbildningsansvarig

1. Beskrivarutbildning
Eftersom SSRK planerar en gemensam funktionsbeskrivning för samtliga retrieverraser blir det ingen utbildning för nya beskrivare i Tollarklubbens regi.

g)  Uppfödaransvarig

1. PRA-projekt
Samtliga 3 hundar har gjort en ny ögonlysning, Ulrica redovisade resultaten.

2. Avelskonferens
Ulrica redovisade från avelskonferens som genomfördes på Fliken 27 – 28 oktober.
Det planeras för en ny avelskonferens till våren ev. 5 – 6 april, mera information kommer senare.

3. Avelsspärrad hund – kull i Finland.
Ulrica redovisade SKKs svar i frågan

4. TollarLäger 2008, 13 - 14 - 15 juni
Ulrica redovisade för planerna för TollarLäger 2008. Det kommer att bli WT-utbildning, introduktion i Rallylydnad och eventuellt första hjälpen för egen hund. Mera information kommer att finnas i nästa nummer av Tollaren samt på hemsidan.

h)   Aktivitets- & medlemsansvarig

1. Infofolder
Flera folder måste beställas för MyDog 2008.
Beslut: Tuula kontaktar Marie Eklöf för offert.

i)   Utställningsansvarig

1. Officiell utställning 2010
Klubben kommer inte att ansöka officiell utställning för 2010.

2. Circuit 2008
Maria rapporterade från senaste Circuit-mötet

3. Pokaler & rosetter för Circuit
Maria visade några förslag på pokaler för vinnarna.
Beslut: 3500 kronor avsätts för pokaler och rosetter, förutom den summan ska klubben stå för kostnaderna för ringsekreterare.  

j)   Specialenansvarig 

1. Officiella utställningen 2009
Det är fortfarande oklart om klubben måste genomföra den ansökta utställningen 2009.
Louise har skickat ett brev till SKK med förklaring om varför vi ej önskar ha officiell utställning 2009. Om utställningen måste genomföras, kommer den att blir i Linköping.

2. Specialengruppen
Nu ingår även Louise Runnemark i gruppen, hon och Petter ska titta över jaktproven, Annika och Louise ska se över utställningsbiten, Marie Eklöf och Anette Björgell kataloger, anmälningar, sponsorer m.m.

§ 92 Tollarspecialen 2007, 2008, 2009 och 2010

2007
Det finns 21 672 kronor på Specialenkontot. Eventuellt kommer det in några räkningar ännu innan slutrapporten kan lämnas.

2008
Kerstin Gunnebro har varit i kontakt med Tuula angående Specialenprogrammet och bokföringen. Till nästa styrelsemöte ska gruppen ha valt 2 personer som ska disponera Specialenkontot för 2008.

2009
Det verkar som om Värmlandstollarna ska arrangera Tollarspecialen 2009.

2010
Småland har fått förfrågan om specialen 2010, inget svar har lämnats ännu.

§ 93  Inför klubbmöte

1. Räkenskaper och verksamhetsberättelser.
Tuula påminde om tidpunkterna då verksamhetsberättelser mm. Ska vara henne tillhanda.

2. Kallelse
Kallelse till Klubbmöte finns i Tollaren nr. 4 och kommer att finnas i nästa nummer av Tollaren. Informationen kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

3.  Förslag på ordförande och sekreterare för klubbmötet
Ett namnförslag på ordförande för klubbmötet kom upp, inga förslag på sekreterare för mötet finns för närvarande.
Beslut: Helen kontaktar personen i fråga. Samtliga styrelsemedlemmar fick till uppgift att försöka komma fram till flera namnförslag till januarimötet.

§ 93 a Forskningsfonden

1. Brev från Skandiabanken
Yvonne har fått ett brev videbefordrad av Ingrid Larsson.
Banken godkänner inte protokoll som skickats till dom utan vill ha protokoll, högst ett år gammalt, som styrker firmatecknare.
Beslut: att skriva begärda uppgifter i dagens protokoll.

2. Firmatecknare för forskningsfond
Ordförande Axel Sannö är även vald som firmatecknare och har därmed disponeringsrätt till fondens likviditetskonto 9150-637.815-5 i Skandia Banken.
Ingrid Larsson skall ej längre ha disponeringsrätten till fondens konto.

3. Fondkontot
Helen och Ulla tittar på möjligheterna att flytta över fondens pengar på ett annat konto, förslagsvis öppna ett konto i samma bank som klubbens konto finns.

4. Styrelsens motion om forskningsfonden till klubbmöte 2008
Helen läste ett utkast av motionen, slutgiltiga motionen presenteras på nästa styrelsemöte.  

§ 94 Tollaren och klubbens hemsida  

1. Redaktionskommitté
Varken Helen eller Tuula har fått några svar på blänkarna om intresserade personer till att hjälpa till i redaktionskommittén.

Beslut: Samtliga styrelsemedlemmar ska försöka hitta folk som kan tänkas kunna hjälpa till. Maria och Tuula ska kontakta några företag och fråga om dom är intresserade av att annonsera i Tollaren. Helen kontaktar övriga retrieverklubbar och pratar med dom.  

2. Deadline Tollaren  nr. 1 – 15 januari
- Inbjudan till klubbmöte
Finns i senaste nummer av Tollaren och ska finnas även i nästa nummer. Inbjudan ska läggas ut på klubbens hemsida inom kort.
- Motionerna för klubbmötet
Det finns en motion från avelskommittén.
- Inbjudan till Lagkamp
Annonsen är i stort klar, Tuula ser till att Stina får den i tid.
- Jaktartikeln
Önskemål från redaktören att gamla styrelsebeslutet om att artikeln ska vara med minst en gång om året bryts, att
olika personer ges möjlighet och skriva om träning i jakt, lydnad och annat.
Besluta: att riva upp gamla besluten om årligen återkommande jaktartikel.
 

3. Överblivna tidningar
Överblivna nummer av Tollaren ska skickas till Ulrica för förvaring i klubbens förråd.  

§ 95 Tollarbutiken  

Johanna Andersson tar över ansvaret för Tollarbutiken, Mikael Söderqvist har inventerat och lämnat över all material.
Johanna vill förnya butiken och ta bort en del gammal material samt införskaffa nytt material efter medlemmarnas önskemål.
Beslut: gamla nummer av Tollaren, gamla Tollingjaktprovsregler, gamla Rasböcker och kompendium samt uppfödarpärmarna tas bort ur sortimentet. Dessa ska förvaras i klubbens förråd och kan beställas via Ulrica.
Johanna skriver text om uppmaning till medlemmar att komma med förslag på nya produkter, dessa ska ha klubbens logga. Tuula lägger ut texten på hemsidan.  

Johanna kom med förslag på ändringar av betalnings förfarande.
Beslut: Ulla och Johanna tittar om det är möjligt att göra så.  

§ 96 Inbjudan till seminarier, kurser mm.  

1. Inbjudan SSRKs avelskonferens 19 januari 2008, för alla medlemmar
Information finns att läsa på klubbens hemsidan.

2 Inbjudan SSRKs avelskonferens 19 - 20 januari 2008, för ras- och specialklubbar
Avelskommittén diskuterar frågan och beslutar vem som ska delta. Eventuella bokningen sköts av avelskommittén.

3. Inbjudan MyDog 2008
Klubben ska ha en rasmonter på MyDog 2008. Emma Holmes har påbörjat förberedelserna.

4. Inbjudan avelskurs steg 1, 5 – 6  april 2008
Avelskommittén diskuterar frågan och beslutar vem som ska delta. Eventuella bokningen sköts av avelskommittén.

5. Inbjudan avelskurs steg 2, 26 – 27 april 2008
Avelskommittén diskuterar frågan och beslutar vem som ska delta. Eventuella bokningen sköts av avelskommittén.  

§ 97 Rasbok 2008

Maria Hedström har varit i kontaktat med ett tryckeri för offert. För övrigt inget nytt.  

§ 98 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 99 Nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte ändras till den 12 januari. Maria Hedström bokar lokal i Stockholm.

§  Mötets avslutande

Ordförande Helen Häggström tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.

 

Vid protokollet Justeras
   
Tuula Lindroos Helen Häggström
Sekreterare Ordförande
Ulrica Åström
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben