NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Stockholm 2008-01-12

Närvarande:

Helen Häggström
Anders Walhberg
Ulla Nilsson
Katrin Karlsson 
Yvonne Altemark
Maria Hedström
Ulrica Åström
Susanne Holmberg

Adjungerande:

Stina Liljegren, red. för Tollaren 

Anmält förhinder: Tuula Lindroos
Louise Blomqvist

§ 1

Mötets öppnande
Ordförande Helen Häggström hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 2 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkändes med ett tillägg på övriga frågor. Om vad styrelsen gör åt debatten på listan om cert i jaktklass.
Till sekreterare valdes Susanne Holmberg

§ 3 Val av justerare

Katrin Karlsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Genomgång av föregående styrelseprotokoll från 2007-12-01

§ 91 a) 3. Från ordförandemötet retrieverklubbar
Helen meddelar att Helena Näslund representerar Tollarklubben i SSRK´s ungdomsavdelning.

§ 91 d) 2.Valpköparmedlem – 15 kronor till forskningsfond
Helen har meddelat redaktören för Tollaren att informationen skall bort. 

§ 91 d) 4  Förfrågan ang. redovisningsunderlag 1992-1996
Jakob Kinge har fått besked om att dessa underlag kan kasseras.

§ 93 Inför årsmötet.
Kallelse till årsmötet var med i Tollaren nr4/2007. Ulrica ser över en komplettering samt ser till att den kommer ut på hemsidan.
Förslag till mötesordförande och sekreterare bestämdes. Helen tillfrågar personerna.

§ 93 a) Forskningsfonden
Ulla och Helen har undersökt om det är möjligt att öppna ett nytt konto i Nordea, som forskningsfondens orförande Axel Sannö skall ha tillgång till. Tas upp under punkten Forskningsfond under §11.

§ 94  Tollaren och klubbens hemsida 
1. Redaktionskommitté
Tollarens redaktör Stina berättade att hon knutit en ytterligare redaktör samt ev. en till är på gång. De har också i sin tur knutit skribenter till sig.

2. Jaktartikeln
En ny jaktartikel är på väg, som sträcker sig över flera nummer.

3.Överblivna tidningar
Överex av Tollaren skall skickas till Fliken. Stina informerar tryckeriet. Returadress Fliken skall tryckas på Tidningen i fortsättningen.

§ 5 Skrivelser in

v. 49
Justerat protokoll 2007-09-20 – Avelskommittén 
REMISS Fullmaktsröstning – SSRK 
v. 50
Inbjudan kurs i ögonhälsa – SKK
PRA Tollare – SKK 
v. 51
Medlemsantal 071231 – SSRK
v. 52
Info 2 – SSRKs valberedning 
v. 1
HS-protokoll 24-25 november 2007 – SSRK 
v. 2
Inbjudan M1 o M2 – Goldenklubben 

§ 6 Skrivelser ut

Inga utgående skrivelser

§ 7   Rapporter från alla ansvarsområden

a)   Ordförande

b)   Jaktansvarig

1)  DVD- för utbildning
Anders berättar att han har fått en DVD från tollingjaktprov av Sverker Haraldsson. Den är tänkt att använda i utbildningssyfte, vid utbildning av domare och funktionärer. 

2)  Årssammanställning av jaktprovsstatistik.
Anders redovisade en sammanställning av 2007 års jaktprov. Att notera var att ntalet startande hundar har ökat markant. Redovisningen kommer att presenteras i styrelsens verksamhetsberättelse och även publiceras i Tollaren.

3)  Tollingjaktkommitté
Anders berättade att SSRK´s tollingjaktkommitté kommer att ha möte i februari. Anders representerar klubben. Frågor om en eventuell elitklass och ett tollingjaktchampionat kommer att behandlas. 

4)  ROA revideras.
Anders berättade att regler och anvisningar kommer att revideras inom kort.

5)  Funktionärsutbildning, tollingjaktprov
Funktionärsutbildning för planeras att hållas till våren.

c)   Sekreterare via mail

1)  Layout för nästa nummer av Tollaren
Elina har tackat ja till att göra ett nummer till av Tollaren. 
Beslutade
att samma ekonomiska  ersättning  som till förra numret gäller. 

2)  Inbjudan till kurs för MH –Goldenklubben
Tuula undrar om lägga ut Goldeklubbens inbjudan till M1 och M2 på hemsidan. 
Beslut
att ge henne i uppdrag att göra det.

3)  Annons i Hundsport 
Tuula har beställt klubbens  radannons i Hundsport för hela 2008.

4) Ändring i Apportören 
Tuula rapporterar ändringar i annonsen i Apportören. Vi har en ny valpförmedlare. 

5) På hemsidan inför klubbmötet
Tuula har förberett för en ny sida för Klubbmöte 2008.

d)   Kassör

1)  Västar till My dog
Beslut att bifalla begäran från montergruppen vid My Dog att köpa in västar att låna när man representerar klubben, för att ge ett enhetligare intryck. 

2)  Samarbete tollarbutiken och kassör
Ulla och Johanna, som har hand om tollarbutiken, har kommit överens om att Johanna skall kunna gå in själv och se när kunder har betalat, för att sedan skicka varorna.

3)  Portokostnader Tollaren
Ulla berättade att hon fått rätsida på de felaktiga portokostnaderna och att posten betalat tillbaka mellanskillnaden mellan utlands- och inlandsporto. 

4) Budget 2008
Ulla lade fram ett förslag till budget som justerades efter verksamhetsplanen.

e)   Avelsansvarig

Hade inget att rapportera.

f)   JUM- & utbildningsansvarig

Katrin rapporterade att avtalet mellan SKK och SSRK är påskrivet och att SSRK därmed får arrangera MH.

g)  Uppfödaransvarig

1)  Uppfödarkonferens
Intresset för uppfödarkonferens i vår är så lågt att hon har bestämt sig för att skjuta upp den till ett senare tillfälle och att leta efter en ny plats att arrangera den på, för att det skall passa så många som möjligt. 

2)  Tollarläger 13-15 juni
Tollarklubben, genom aktivitetsansvarig har i samarbete med Fliken har inbjudit till Tollarläger.
Intresset är stort och det ser ut att bli fullbokat. Ulrica redogjorde för det preliminära programmet. 
På fredag fm. kommer Axel Sannö att föreläsa om och låta hundägarna prova hundsjukvård. 
Fredag em. instruktion i rallylydnad. 
Lördag och söndag ägnas åt utbildning i att arrangera workingtest.
Beslut att Tollarklubben avsätter 5000:- för att subventionera kursavgiften för aktivitetsansvariga och distriktsansvariga. Klubben förväntar sig att dessa  kommer att arrangera workingtest framöver.

h)   Aktivitets- & medlemsansvarig

Guldapporten 
Susanne presenterade de nominerade. De nominerade var Dorothy Lindberg och Elina Blom. 
Mötet beslutade vem som skall tilldelas årets Guldapport. Yvonne Altemark deltog inte i beslutet. 

i)   Utställningsansvarig

Maria rapporterade om arbetet med sommarens Cirquit-08 och om svårigheter med att få rätt information.

j)   Specialenansvarig 

Firmatecknare för Specialenkontot 

Styrelsen beslutade att disponeringsrätten för Svenska Tollarklubben/specialen-konto, 8214-9,983 017 215-2 i Swedbank i Malmö för Specialen 2008 skall ändras: Kerstin Gunnebro och klubbens kassör Ulla Nilsson skall var för sig har disponeringsrätten för specialenkontot. Kerstin Gunnebro och Ulla Nilsson skall var för sig ha tillgång till kontot via Internetbank.
Beslutades att Tuula Lindroos inte längre disponerar kontot.

§ 8 Rapport Hund 2007 och MyDog 2008

Susanne rapporterade att monterarbetet vid ”Stora Stockholm” fungerat bra och att det var lätt att bemanna montern. Hon kommenterade också att frågorna från besökarna ändrat karaktär och tyder på att information om rasen nått ut.

Yvonne och Ulrica rapporterade från My Dog där montern fick 2:a pris som näst bästa mässmonter.

§ 9  Tollarspecialen 2007, 2008, 2009 och 2010

Diplom till vinnare 
En påminnelse om att diplom skall skickas till dem som vunnit något på Specialen. Det  skall skickas i ett hårt kuvert.

Specialen 2008- budget
Kassören för  Specialen 208 är i stort sett klar med budgeten. Susanne har tagit del av den.

Specialen 2009
Värmlandstollarna har tillfrågats och ännu inte tackat nej.

§ 10 Inför klubbmötet

1)  Verksamhetsberättelse
Helen föreslår att hon skall sammanfoga de delar som skrivits av resp. ansvarig och presenteras som en verksamhetsberättelse. 

2) Motion ang. borttagande av obligatorisk ögonlysning och utökad möjlighet till valpförmedling
Styrelsen tillstyrker motionen.

3)  Styrelsemotion ang. upplösning av forskningsfond
Helen presenterade motion om att upplösa forskningsfonden. 
Styrelsen beslutar att bifalla motionen.

4)  Inför SSRK fullmäktige
Helen gick igenom motioner inför fullmäktige och hur de skall förankras i klubben. 

§ 11 Forskningsfonden

Beslutades att kassören avslutar kontot i Skandiabanken 9150 6378155 och öppnar ett nytt konto i Nordea dit pengarna i forskningsfonden flyttas. Det nya kontot öppnas  under samma organisationsnummer som klubbens övriga konton. Tollarklubbens kassör Ulla Nilsson samt forskningsfondens ordförande Axel Sannö skall ha teckningsrätt till detta konto.

§ 12 Tollaren och klubbens hemsida

1)  Redaktion
Tollarens nya redaktör Stina redogjorde för arbetet med tidingen. Hon har knutit ytterligare en redaktör till sig och har eventuellt en till på gång. De har jobbat upp ett nätverk av skribenter. Till förra numret av tidningen fanns så mycket material att allt inte fick plats. 

2)  Layoutare.
Ett bekymmer är att Tollaren står utan layoutare. Några olika förslag diskuterades och skal tillfrågas. Annars får tjänsten köpas in.

3)  Tryckeri 
Sedan tidigare har tollarklubben av praktiska skäl  anlitat ett tryckeri som ligger i närheten av redaktören. Så är inte fallet i nuläget. 
Stina fick i uppdrag att undersöka om det finns ett tryckeri närmare henne. 

4)  Hemsidan
Hemsidan behöver aktualiseras. Det finns ingen länk till Specialen 08. Kontaktuppgifter till aktivitetsgrupperna är inte aktuellt. Susanne ser över det. 

§ 13  Tollarbutiken

Johanna har gjort en lista med förslag på utökat sortiment som presenterades. Dummies och almanackor ströks sedan beslutades att ge Johanna fria händer.

§ 14 Valpförmedlingen

Avelsansvarig påminde om att det är en policy i klubben att person som har egen valpkull inte är valpförmedlare. 

 § 15

Inbjudan till seminarier, kurser m.m.
Inga aktuella anmälningar för närvarande.                                            

§ 16 Rasbok 2008

Maria Hedström ser till att information kommer ut i Tollaren. 

§ 17 Övriga frågor

Debatt på Tollarlistan om cert i jaktklass
Det pågår en debatt på listan om cert i jaktklass och en namninsamling mot beslutet har påbörjats. Styrelsen diskuterade hur den skall bemötas. Helen skriver som ordförande en förklaring som publiceras på hemsidan och i Tollaren.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet som hålls i anslutning till klubbmötet den 8 mars i Katrineholm. 

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande Helen tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justeras
   
Susanne Holmberg Helen Häggström
Ordförande
Katrin Karlsson
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben