NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid extrainkallat telefonmöte 2008-03-12

Närvarande: Anna Fredriksson
Anders Wahlberg
Cecilia Bergling
Yvonne Altemark
Maria Andersson
Ulrica Åström
Susanne Holmberg
Louise Blomqvist
 
Lämnat förhinder: Maria Hedström
Louise Runnemark (revisor)
Petra Scharin (revisor)
 
Adjungerad: Ulla Nilsson
 
§ 20 Mötets öppnande
Ordförande Anna Fredriksson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
§ 21 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning.
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkändes.
 
§ 22 Val av justerare
Anders Wahlberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 23 Genomgång av konstituerande mötesprotokoll från 2008-03-08
§ 3 Styrelsens konstituering
Ändring: Ledamot, kassör: vakant
Tillägg: Adjungerad kassör Ulla Nilsson
Ändring i ordningen av suppleanter: 1:a Susanne Holmberg, 2:a Louise Blomqvist, 3:e Maria Hedström.

§ 5 Firmatecknare
Tillägg: Adjungerad kassör Ulla Nilsson.

§ 6 Klubbens säte m.m.
Ändrat: Klubben har sitt säte i Linköping.
Tillägg: Inkomna jaktprovs- och viltspårskritiker skickas till Anders Wahlberg.

§ 7 Styrelse för fonden
Tillägg: Adjungerad kassör Ulla Nilsson.

§ 10 Funktionärsträff, fullmäktige m.m.
SSRKs Funktionärsträff 12-13 april 2008
Kassör - klubben skickar ingen
Jaktansvarig - Anders åker

SSRKs Funktionsbeskrivningsträff 3 maj 2008
Tillägg: Anna är också intresserad av att åka. Hon kontaktar Anna Scharin.

SSRKs Fullmäktige 17-18 maj 2008
Susanne och Anna åker

§ 11 Övriga frågor
a) AU
Tillägg: Adjungerad kassör Ulla Nilsson samt vice ordförande Anders Wahlberg.

c) Medlemsärenden
Tillägg: Adjungerad kassör Ulla Nilsson.

d) Tollarbutiken
Hela punkten strykes, då beslut ej kan tas under rubriken Övrigt.

§ 24 Kassörsposten
På grund av valfadäs vid klubbmötet 2008-03-08 blev en ledamot ej vald. Styrelsen beslutar härmed att adjungera Ulla Nilsson som fullvärdig kassör fram till nästa klubbmöte 2008-08-02. Som adjungerad har man dock ej rösträtt vid styrelsemöten, utan där träder en av suppleanterna in. Vice ordförande Anders Wahlberg har varit i kontakt med SKK och de rekommenderar denna ordning.
 
§ 25 Tollarbutiken m.m.
Beslutades att skänka några exemplar av varje rasbok till SKKs bibliotek.
Beslutades att styrelsen uppdrar åt Johanna Andersson att genomföra inköp till Tollarbutiken för 15.000 kronor, Johanna ska informera styrelsen inför varje styrelsemöte om hur försäljningen går samt hålla tät kontakt med klubbens kassör.
 
§ 26 Övriga frågor
  1. Fakturaadress telefonmöte: Ulla kontaktar Telia och byter adress.
  2. Valpförmedlingen: Cecilia frågar Tuula om hon vill kvarstå som den man anmäler sin valpkull till på hemsidan.
§ 27 Kommande styrelsemöten samt klubbmöten
Styrelsemöten: 6 april i Linköping, 16 juni kl. 19.00 (telefonmöte), 31 juli kl. 17.00 (Tollarspecialen), v 40 (telefonmöte), 6 eller 7 december.
Extra klubbmöte: 2 augusti 2008 (Tollarspecialen)
Ordinarie klubbmöte: 14 mars 2009
 
§ 28 Mötets avslutande
Ordförande Anna Fredriksson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Anna Fredriksson
Ordförande

Anders WahlbergCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben