NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) 2008-06-16

Närvarande: Anna Fredriksson
Cecilia Bergling
Maria Andersson
Ulrica Åström
Anders Wahlberg
Louise Blomqvist
Ulla Nilsson
Yvonne Altemark  
Lämnat förhinder:

Susanne Holmberg
Maria Hedström

   
§ 53 Mötets öppnande
Ordförande Anna Fredriksson hälsade samtliga hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 54 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning.
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkändes med tilläggen av de frågor som inte hanns med på förra mötet.
 
§ 55 Val av justerare
Louise Blomqvist valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 56

Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-04-06
§ 35 Rapporter från alla ansvarsområden
e.) Avelsansvarig via mail
Pga ett missförstånd stod det att avelsansvarig meddelat via mail att hon ska ha en genomgång av BreedProfile på nästa uppfödarkonferens. Yvonne påtalade att så inte är fallet.

§ 57 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit. Dessa redovisas separat.
 
§ 58 Skrivelser ut
Klubben har skickat in svar på remissen angående SKKs valpförmedling.
Klubben har svarat ett antal privatpersoner på diverse frågor om rasen.
§ 59 Rapporter från alla ansvarsområden

a.) Ordförande
1.) Fullmäktigemöte SSRK
Anna och Susanne har skickat ut en sammanfattning från Fullmäktige till styrelsen.
2.) Kommande möten inom SSRK
Anna kommer att informera styrelsen om SSRKs planerade ordförandemöten och dess innehåll. Styrelsen tar sedan beslut om hon ska deltaga.
3.) Nya funktionsbeskrivningen
Arbetet fortgår inom SSRKs arbetsgrupp med nya funktionsbeskrivningen. Maria A har fått information från träffen den 3 maj som hon kommer skicka ut till resten av styrelsen.

b.) Jaktansvarig
1.) Rapport från vårens tollingjaktprov
Det har arrangerats tre prov under våren, men det har ej varit speciellt många startande. Resultaten har dock varit bra.
2.) RoA
Anders har skickat ut förslag på ändringar i RoA till styrelsen och provledarna. Han vill ha in synpunkter senast 30 juni.
3.) Tjp-championat
Anders har skickat ut förslag på om och hur ett tollingjaktprovchampionat kan se ut till styrelsen och provledarna. Han vill ha in synpunkter senast 30 juni.
4.) Provledarutbildning
Det behövs fler provledare till tollingjaktproven. Vid intresse för att bli provledare ska man kontakta jaktprovssekreteraren i respektive avdelning. I Skåne finns det ett flertal aspiranter och så även i Uppsala/Stockholmstrakten.

c.) Sekreterare
1.) Skrivare
Cicci har inte hunnit titta på skrivare ännu, men ska göra det till nästa möte.

d.) Adjungerad kassör
Ulla redogorde för klubbens ekonomi per 2008-05-31 Hon kommer att skicka en skrivelse till Skattemyndigheten angående gamla momsen.
Tollarbutiken har redan sålt för mer än vad förra årets totala försäljning uppgick till.

e.) Avelsansvarig
Inget att rapportera.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
Maria A har försökt att få hemsidans funktionsbeskrivningsstatistik uppdaterad då det saknas statistik från ca två år tillbaka. Maria kontaktar Anna S.

g.) Uppfödaransvarig
1.) Tollarseminarium
Årets Tollarseminarium går av stapeln på Tångahed den 17-19 oktober och det kommer att bli en späckad helg. Annons fanns i senaste Tollaren och den ska även ut på hemsidan. Sista anmälan till seminariet är den 25 augusti.
2.) Apporteringstest 4 maj
Apporteringstestet blev tyvärr inställt pga för få anmälningar.


h.) Aktivitets- och medlemsansvarig via mail
1.) Distrikts- och aktivitetsgruppsansvarigas roller
Hänskjuts till nästa möte.
Möjligheten att återinföra utskick av det senaste numret av Tollaren till nya medlemmar diskuterades.

i.) Utställningsansvarig via mail
Se § 68.

j.) Specialenansvarig
Se § 60.
§ 60 Tollarspecialen 2008, 2009, 2010

2008 Gålö
Allt verkar flyta på som planerat.

2009 Värmland
Värmland vill anordna tollingjaktprov. Anders ska skissa på ett regelverk för hur man kan utse tollarmästare och juniortollarmästare genom tollingjaktprov.
Ansökan om officiellt lydnadsprov har gått igenom.

2010
Backamo kan vara ett lämpligt alternativ. Louise kontaktar dem för att kolla när det är ledigt. Yvonne kollar upp om marken kan lämpa sig till tollingjaktprov.
 
§ 61

Tollaren

1.) Utbyte med danska Tollarklubben
Susanne har ordnat så att ett exemplar av varje kommande nummer av Tollaren skickas till sekreteraren i danska Tollarklubben. Deras tidning kommer att skickas till vår redaktör.
2.) Offert – faktura
Tollaren kommer att bli mycket billigare än tidigare.
3.) Färg
8 sidor i Tollaren kommer att vara i färg.
4.) Posttidning
Tollaren är godkänd som posttidning.
5.) Agriaannons
Agria fick sin annons i färg i senaste numret.
6.) Layout
Jakten på ny layoutare fortsätter.

§ 62 Klubbens hemsida

1.) E-postförteckningen
E-postförteckningen är väldigt inaktuell. Det beslutades att ta bort den från hemsidan.

2.) Uppfödarlänkar
Hänskjuts till nästa möte pga av tidsbrist.
 
§ 63 Rasbok 2008

1.) Konto för rasboken
Tollarbutikens konto kommer att användas till rasboken. Beslutades att ge rasbokskommittén tillgång till att kunna gå in på tollarbutikens konto för kunna se betalningar och referensnummer.
2.) Faktura till medverkande i rasboken
Beslutades att rasbokskommittén skickar fakturorna till de medverkande i boken.
§ 64 TollarLägret 2008

Ulrica lämnade en rapport från lägret vilket varit mycket uppskattat. Drygt 30 personer deltog på lägret som innehöll föreläsningar, rallylydnad, workingtestutbildning m.m.
§ 65 Hedersintyg

Styrelsen godkänner avelkommittéens beslut som i och med det kommer att skickas till SKK.
Beslutades att minst två personer ur avelskommittén ska godkänna hedersintygen och att man ej tar beslut om egna hundar.
§ 66 Inbjudan till seminarier, kurser m.m.

1.) Inbjudan till internationell avelskonferens i Finland 4/10 2008
Yvonne kontaktar Helene Hamlin för att fråga om hon känner till konferensen och dess innehåll samt på vilken nivå den kommer att ligga.
§ 67 Remiss Valpförmedling SKK

Remissen är skickad. Tollarklubbens svar blev att vi vill att SKK länkar till vår egen valpförmedling.
§ 68 Circuit WDS

Pokalerna är klara och finns hemma hos Maria H. Klubben ska få in 75% av anmälningsavgifterna från circuiten under perioden 15-30 juni. Rosetter är beställda.
Maria H står som kontaktperson för utställningen. Hotell är bokat för ringsekreteraren.
§ 69 DM i viltspår 2008

Västra Svealands distrikt kommer att anordna ett DM i viltspår den 31/8. Det kommer att arrangeras i Västmanlands Taxklubbs regi som kommer att arrangera ett officiellt ordinarie prov bara för tollare.
Därför ansöker distriktet om pengar till ett pris till DM-vinnaren, till summan av 200 kr.
Beslutades att klubben bidrar med 200 kr.
§ 70 Övriga frågor

1.) Mässor i Ockelbo och Bosjökloster
Klubben bidrar med broschyrer.

2.) Gamla bokföringen
Anna inväntar svar från Sverker.

3.) Extra klubbmöte 2 augusti 2008
Styrelsen kommer att kontakta tänkbara kandidater till mötesordförande och mötessekreterare.

4.) Rasrepresentanter
Hänskjuts till nästa möte pga av tidsbrist.

5.) Långtidsplanen
Hänskjuts till nästa möte pga av tidsbrist.

6.) Club on Web
Hänskjuts till nästa möte pga av tidsbrist.

7.) Klubbens info-adress
Hänskjuts till nästa möte pga av tidsbrist.
§ 71 Nästa styrelsemöte
Torsdagen den 31 juli kl. 13.00 på Gålö, Haninge i samband med Tollarspecialen.
§ 72 Mötets avslutande
Ordförande Anna Fredriksson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
   

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Anna Fredriksson
Ordförande

Louise BlomqvistCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben