NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte 2008-07-31

Närvarande: Anna Fredriksson
Susanne Holmberg
Cecilia Bergling
Louise Blomqvist
Maria Hedström
 
Lämnat förhinder: Ulrica Åström
Ulla Nilsson
Yvonne Altemark
Anders Wahlberg
Maria Andersson
   
§ 73 Mötets öppnande
Ordförande Anna Fredriksson hälsade samtliga hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 74 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning.
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkändes med tillägget:
§ 81 7.) Avsändare posttidning.
 
§ 75 Val av justerare
Maria Hedström valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 76 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-06-16
§ 59 Rapporter från alla ansvarsområden
a.) Ordförande, 3.) Nya funktionsbeskrivningen

Enligt protokollet skulle Maria A skickat ut information från träffen den 3 maj.

§ 59 Rapporter från alla ansvarsområden
d.) Adjungerad kassör

Enligt protokollet skulle Ulla skicka en skrivelse till Skattemyndigheten angående gamla momsen.

§ 59 Rapporter från alla ansvarsområden
f.) JUM- och utbildningsansvarig

Enligt protokollet skulle Maria A kontakta Anna S angående statistiken på hemsidan.

§ 77 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit. Dessa redovisas separat.
Skrivelsen angående egenskapsprotokollens framtid diskuterades. Styrelsen önskar att mer information kommer ut till uppfödarna och medlemmarna om de olika siffrornas betydelse. Även om rasen idag har för få hundar som prövas på jaktprov så kanske klubben ändå skulle vinna på att redovisa egenskapsprotokollen i längden?
 
§ 78 Skrivelser ut
Inga utgående skrivelser.
 
§ 79 Rapporter från alla ansvarsområden
a.) Ordförande
SSRK har satt ihop en arbetsgrupp angående klubbens framtid. Anna ska sätta sig in i det material som hon fått och göra en sammanställning till resten av styrelsen.

b.) Jaktansvarig via mail
1.) Remissförslag på nya regler för Tollingmästare och Juniortollingmästare på Tollarspecialen.
Anders har inkommit med ett remissförslag på nya regler som ska tittas närmare på.

c.) Sekreterare
1.) Skrivare
En skrivare är inköpt.

2.) Protokoll eller sammandrag på hemsidan/Tollaren?
Beslutades att ha ett sammandrag av styrelsemötesprotokollen i Tollaren, i mån av plats, men att hela protokollet ska finnas på hemsidan.

3.) Telefonmöten
Maria H skickar in tiden för telefonsammanträdet den 22/7 till kassören.
Beslutades att sekreteraren gör i fortsättningen en sammanställning av telefontiderna för de styrelsemedlemmarna som deltager vid telefonmöten och skickar till kassören en gång per år.

d.) Adjungerad kassör via mail
1.) Rapport t o m 080630
Ulla redogjorde för klubbens ekonomi per 2008-06-30.

e.) Avelsansvarig
Ingen rapport.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
Ingen rapport.

g.) Uppfödaransvarig via mail
1.) Tollarseminarium Tånga Hed
Sista dagen för att meddela Tånga Hed om antalet deltagare är den 1/9. Information om seminariet finns i specialenkatalogen så vi avvaktar till efter specialen för att se om fler anmäler sig.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
1.) Distrikts- och aktivitetsgruppsansvarigas roller
Susanne hade möte med distrikts- och aktivitetsansvariga på Tollarlägret på Fliken i juni, men det fanns tyvärr inte tid att diskutera rollerna.
Styrelsen önskar en årsrapport från respektive distrikt till varje klubbmöte.
Vill ett distrikt att klubben ska stå som garant för en aktivitet ska distriktet komma in med ett budgetförslag i god tid innan själva aktiviteten.

2.) Östra Götalands jakthelg
Susanne har fått en redovisning av kostnaderna. Rapport från Östra Götaland kommer i nästa nummer av Tollaren.

i.) Utställningsansvarig
1.) Officiell utställning 2011
Sista ansökningsdag för officiell utställning 2011 är 2008-10-31. Maria skriver en blänkare i Tollaren om det.

j.) Specialenansvarig
Man har diskuterat att ha kommittéer med olika ansvarsområden inom själva specialenkommitten.

§ 80 Tollarspecialen 2008, 2009, 2010, 2011
1.) Förrådet på Fliken
Önskemål från Ulrica att allt specialenmaterial som hämtas från Fliken även transporteras tillbaka dit för förvaring.
Styrelsen anser att man kan göra undantag om följande års specialenarrangörer har möjlighet att från en special till en annan ta med och förvara en del av materialet samt kvitterar vad som har tagits med.

2008 Gålö
Läget är under kontroll.
Inför styrelsemötet har styrelsen, på uppdrag av arrangörerna till årets Tollarspecial, diskuterat frågan om utdelandet av pris på Tollarspecialen till bästa ”jaktprovsmeriterade tollare”. Frågan var om priset ska delas upp i två (tolling resp. retriever), behållas som ett eller avskaffas helt. Åsikterna har varit olika och diskussionerna ledde inte fram till något beslut. Veckan innan årets Tollarspecial skickades frågan därför tillbaka till arrangörerna och de fick med ledning av maildiskussionen själva avgöra hur priset/prisen skulle fördelas om de valde att dela ut det.

2009 Värmland
Läget är under kontroll.

2010 Backamo?
Första helgen i augusti är Backamo alltid uppbokad. Förslag på att ha specialen helgen innan, den 23-25/7. Lollo kollar med Backamo om det är ledigt då.

2011
Sälen är ett förslag.

§ 81 Tollaren
1.) Mailinglistor
Redaktören vill ej vara med på mailinglistor när styrelsen diskuterar Tollaren eftersom inkorgen inte klarar av att hantera fler mail än de som ska till tidningen.

2.) Styrelsemötessammandrag
Se §79 c.) 2.)

3.) Deadline
Redaktören påminner om att deadline måste hållas. Det som kommer in efter deadline kommer inte med i tidningen.

4.) Layout
Förslag på ny layoutare att göra nästa nummer tillsammans med Elina. Cicci kontaktar personen ifråga.

5.) Styrelsemöten
Beslutades att bjuda in redaktören till två styrelsemöten per år, ett på våren och ett på hösten.

6.) Agrias annons
Ulrica har fått en ny färgannons från Agria till nästa nummer. Agria har fått ett nummer av senaste Tollaren.

7.) Avsändare posttidning
Cicci kollar med Ulrica om hon kan stå som avsändare på Tollaren.

§ 82 Klubbens hemsida
1.) Uppfödarlänkar
Som det är idag finns det ingen som kontrollerar att uppfödarna betalar 100 kr per år för att ha sin länk på hemsidan. Förslag på att man utan påminnelse ska betala senast den 31/12 för nästkommande år, annars tas länken bort. Cicci kontaktar Ulla om hur man enklast möjligt kan kontrollera inbetalningarna.
 
§ 83 Enskild styrelsesuppleants agerande
Frågan har diskuterats tidigare inom styrelsen och var även nu uppe för diskussion. Samtliga närvarande ledamöter anser att de finner frågan färdigdiskuterad och lämnar den härmed utan något beslut om åtgärd. Suppleanten vill ha en skriftlig förklaring vad frågan rör om den åter ska tas upp för vidare diskussion.
 
§ 84 Apporteringstest
Då ingen av de närvarande vet vad saken gäller, tas punkten upp på nästa möte.
 
§ 85 Valpförmedlingen
1.) Ersättare för Marica
”Annons” ska sättas ut på hemsidan. Cicci kontaktar Yvonne som har valpförmedlingen som sitt ansvarsområde för mer information.
 
§ 86 Valberedningen
1.) Ersättare för Marica
Styrelsen ger valberedningen i uppdrag att utse en ersättare för Marica. Sätts upp som en punkt på dagordningen för klubbmötet.
 
§ 87 Circuit WDS
1.) Kvitto på porto
Beslutades att klubben står för portot för det rekommenderade brev som skickades till kassören.

2.) Rosett
Beslutades att den hund(ägare) som blev utan rosett på circuiten ska få en rosett skickad till sig.

§ 88 Rasbok 2008
1.) Information på hemsidan
Anmälningsblankett finns på hemsidan, dock ej som e-blankett, men det kommer. Beslutades att information om rasboken ska finnas på startsidan på hemsidan.
 
§ 89 Inbjudan till seminarier, kurser m.m.
1.) Inbjudan till internationell avelskonferens i Finland 4/10 2008
Klubben kommer inte att skicka någon representant till konferensen.
 
§ 90 Stockholms Hunddag 13/9
Susanne skickar en förfrågan till de distrikt och aktivitetsgrupper som finns i Stockholmstrakten om någon vill delta.
 
§ 91 Övriga frågor
1.) Gamla bokföringen
Anna kontaktar Sverker igen.

2.) Extra klubbmöte 2 augusti 2008
Följande personer har blivit tillfrågade och tackat ja:
Gun Nilsson - mötesordförande, Anette Björgell - mötessekreterare

3.) Rasrepresentanter
Hänskjuts till nästa möte pga av tidsbrist.

4.) Långtidsplanen
Hänskjuts till nästa möte pga av tidsbrist.

5.) Club on Web
Hänskjuts till nästa möte pga av tidsbrist.

6.) Klubbens info-adress
Hänskjuts till nästa möte pga av tidsbrist.

§ 92 Nästa styrelsemöte
27-28/9 i Göteborgstrakten
 
§ 93 Mötets avslutande
Ordförande Anna Fredriksson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Anna Fredriksson
Ordförande

Maria HedströmCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben