NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte (telefon) 2008-09-08

Närvarande: Anna Fredriksson
Cecilia Bergling
Anders Wahlberg
Louise Blomqvist
Susanne Holmberg
Ulla Nilsson
 
Frånvarande:
(utan besked om orsak)
Maria Hedström
   
§ 94 Mötets öppnande
Ordförande Anna Fredriksson hälsade samtliga hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 95 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.
 
§ 96 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande förändring:
§ 101 och § 102 byter plats jämfört med kallelsen samt tillägg av underpunkter för flera paragrafer.
 
§ 97 Val av justerare
Anders Wahlberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 98 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-07-31
§ 76 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-06-16
§ 59 Rapporter från alla ansvarsområden, a.) Ordförande, 3.) Nya funktionsbeskrivningen
Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad. Anna kontaktar Maria A.
§ 59 Rapporter från alla ansvarsområden, d.) Adjungerad kassör
Skrivelse tillskattemyndigheten angående gamla momsen. Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad.
§ 59 Rapporter från alla ansvarsområden, f.) JUM- och utbildningsansvarig
Punkten åtgärdad.

§ 79 Rapporter från alla ansvarsområden, c.) Sekreterare, 3.) Telefonmöten
Ulla har inte fått någon sammanställning av Maria H. Cicci tar med det telefonmötet på årssammanställningen till kassören.

§ 79 Rapporter från alla ansvarsområden, i.) Utställningsansvarig, 1.) Officiell utställning 2011
Ej åtgärdad. Cicci kontaktar webbkommitten och ber dem lägga ut en blänkare på hemsidan.

§ 82 Klubbens hemsida, 1.) Uppfödarlänkar
Ej åtgärdad.

§ 83 Enskild styrelsesuppleants agerande
Fyra reservationer har inkommit från styrelsemedlemmar som ej var närvarande på mötet, vilka läggs till handlingarna och biläggs dagens protokoll. Frågan behandlas vidare under § 101 på dagens möte.

§ 90 Stockholms Hunddag 13/9
Ingen aktivitetsgrupp hade möjlighet att delta.

§ 99 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit. Dessa redovisas separat.
Cicci svarar SSRK på MH-enkäten.
Cicci svarar på skrivelsen från Inge Svanberg.
 
§ 100 Skrivelser ut
Anders har skickat in remissvar till SSRK angående egenskapsprotokollen för Retrieverjaktprov B.
 
§ 101 Avgående ledamöter och ny konstitution
a.) Enskild styrelsesuppleants agerande (fortsättning på § 83)
Styrelsen tar avstånd från enskild styrelsesuppleants avelsplaner som kan strida mot Tollarklubbens avelspolicy och stadgar. Ärendet har splittrat den ursprungliga styrelsen och har direkt- och indirekt resulterat i att tre ledamöter har valt att lämna styrelsen.

b.) Styrelsens nya konstituering
Tre ledamöter - Yvonne Altemark, avelsansvarig, Ulrica Åström, uppfödaransvarig samt Maria Andersson, JUM- och utbildningsansvarig - har valt att avgå med omedelbar verkan.

Vi beklagar djupt ledamöternas avgång, då klubben går miste om värdefull kunskap och kompetens, men respekterar deras beslut. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Yvonne, Maria och Ulrica för det idoga arbete och stora engagemang de bidragit med under sin tid i styrelsen. De tre f.d. ledamöterna har valt att publicera orsakerna till sina avhopp i Tollaren nummer 3 - 2008.

Styrelsens nya konstitution fram till klubbmötet 2009-03-14 beslutades enligt följande:
Avelsansvarig - Anders Wahlberg
Uppfödaransvarig - Louise Blomqvist
JUM- och utbildningsansvarig - Anna Fredriksson
I övrigt kvarstår tidigare konstitution. Då arbetsbelastningen blir hög med flera tunga styrelseuppgifter fördelad på ett fåtal personer så måste styrelsearbetet prioriteras under den återstående tiden till det ordinarie klubbmötet.

Anders kollar upp om avelskommittén och avelsrådets medlemmar vill kvarstå.
Louise kollar upp uppfödarkommitténs status.
Cicci skickar ut information om hur man kopplar upp de e-mailkonton som är kopplade till ovanstående styrelseuppgifter.
Anders tillser att uppgifter om styrelsen och avgångna ledamöter blir korrekt uppdaterat på hemsidan.

§ 102 Rapporter från alla ansvarsområden
a.) Ordförande

1.) Samarbete mellan retrieverrasklubbar inom SSRK
Det kommer att bli ett möte med retrieverrasklubbarna den 23/11 då man ska diskutera hur ett samarbete rasklubbarna emellan ska kunna fungera. Beslutades att skicka 1-2 representanter från tollarklubben, preliminärt Anna och Susanne.

En resursinventering ska genomföras i retrieverklubbarna avseende funktionärer och utbildningskompetens, inventeringen ska vara klar 1 november i år.

2.) Ersättning vid telefonmöte för kommittéer
Beslutades att deltagare i kommittéer samt specialengruppen ska få ersättning vid telefonmöten. Lista på deltagare, datum, tid samt kostnad per person ska skickas till kassören. Övriga grupper som önskar telefonersättning ska inkomma med en ansökan till styrelsen.

b.) Jaktansvarig
1.) Beslut om motion till SSRK angående tollingjaktprovschampionat
Styrelsen beslutar att skicka in motionen till SSRK med alternativ A som huvudalternativ, Anders kollar med Kjell Bräster, SKK, om den föreslagna skrivningen är acceptabel: ”Tre 1:a pris i högsta officiella tollingjaktprovsklass enligt gällande regler vid tidpunkten för priset för minst två olika domare och godkänt praktiskt tollingjaktprov samt utställningsmerit 2:a pris på officiell utställning.”

I annat fall använder vi skrivningen enligt alternativ B: ”Tre 1:a pris i Öppen klass på officiellt Tollingjaktprov för minst två olika domare och godkänt praktiskt tollingjaktprov samt utställningsmerit 2:a pris på officiell utställning.”

c.) Sekreterare
1.) Bokning av Ekbacken för klubbmötet 2009-03-14
Styrelsen beslutar att ha klubbmötet på Ekbacken i Katrineholm. Cicci bokar och lägger in en kallelse i Tollaren nr 4.

2.) Skrivare
Styrelsen har tidigare gett sekreteraren i uppdrag att skaffa en lämplig skrivare till klubben. Enligt AU-beslut 2008-07-10 togs beslut om inköp med maxpriset 2.500 kr. En skrivare för 1.977 kr av märket Brother inhandlades, samt en USB-kabel och en låda kopieringspapper.

d.) Kassör
1.) Rapport t o m 2008-08-31
Ulla redogjorde för klubbens ekonomi per 2008-08-31.

e.) Avelsansvarig
Arbetet med hedersintygen fortgår.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
Ingen rapport.

g.) Uppfödaransvarig
Tollarseminariet på Tånga Hed den 17-19 oktober inställt pga. för få anmälningar.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
DM i viltspår har genomförts av distrikt Västra Svealand.

i.) Utställningsansvarig
Ingen rapport.

j.) Specialenansvarig
Se § 103.

§ 103 Tollarspecialen 2008, 2009, 2010, 2011
a.) Förrådet på Fliken
En inventeringslista från aktivitetsgruppen i Värmland har inkommit.
För framtida specialer gäller att respektive arrangör ska upprätta en lista på det material som tas med från en special till en annan. Styrelsen ger specialengruppen i uppdrag att utse vilket material som kan tas med från en special till en annan och vilket material som bör fraktas tillbaka till förrådet i Fliken.

b.) Vandringspriser
En medlem har gjort styrelsen uppmärksam på att inget formellt beslut tagits gällande avskaffande av Tollarspecialens vandringspriser. Styrelsen konstaterar att specialengruppen fick i uppdrag att kontakta respektive instiftare av vandringspriserna och ta reda på om respektive pris kunde delas ut för gott på Tollarspecialen 2007 eller om instiftaren ville ha tillbaka priset. Då styrelsen själv var arrangör av specialen 2007 så verkställdes detta i enlighet med respektive instiftares önskemål. Styrelsen beslutar härmed att motionen är genomförd i enlighet med motionen från klubbmötet 2007-03-10 och ärendet läggs härmed till handlingarna.

c.) Utmärkelser
Styrelsen ger specialengruppen i uppgift att se över vilka utmärkelser för Tollarspecialen som bör tas bort.

2008
1.)Domarpresenter
Det beslutades att arrangören av Tollarspecialen 2008 ska betala fullt pris för domarpresenterna.

2.) Ekonomi
En ekonomisk redogörelse för Tollarspecialen 2008 har inkommit.

2009
Värmland ska skicka in ett budgetförslag för Tollarspecialen 2009. De behöver hjälp med namn på domare samt anskaffning av vilt.

2010
Louise har bokat Backamo för 2010.

2011
Sälen och Öland diskuterades som förslag. Louise letar vidare efter fler förslag.

§ 104 Nya regler för Tollarspecialens Tollingmästare och Juniortollingmästare
Anders ser över förslaget utifrån inkomna synpunkter från styrelsen och specialengruppen och skriver kompletterande information och motivering.
Anders tillser sedan att förslaget presenteras på hemsidan så att medlemmarna får komma med synpunkter
 
§ 105 Tollaren
1.) Ny layoutare
Cicci kontaktar Elina samt den nya tilltänkta layoutaren och tar reda på hur det gått med tidningen samt vad som krävs av en layoutare.

2.) Kontaktperson redaktören och layoutaren
Anna är numera kontaktperson gentemot redaktören och layoutaren.

§ 106 Klubbens hemsida
1.) Uppfödarlänkar
Ulla skickar ut en faktura för 2009 till de uppfödare som har länkar till sina hemsidor på Tollarklubbens hemsida. Kostnad 100 kr/år. De uppfödare som ej erlägger avgiften i tid kommer att få sina länkar borttagna från hemsidan.

2.) Specialenkommittéer
Louise skriver ihop en blänkare till hemsidan.

§ 107 Apporteringstest
En hund har godkänts på apporteringstest trots att den inte godkänts i momentet ”apporteringslust”. Styrelsen beslutar att hundens resultat inte kan räknas som merit i Tollarklubben då det i reglerna för apporteringstestet punkt 7 g tydligt framgår att: ”För erhållande av bedömning GODKÄND erfordras godkänd prestation i alla testmomenten - jfr dock p 4. Om testet inte innefattar vattenmoment skall detta särskilt anges i protokollet.”

Anders kontaktar domaren och hundägaren och meddelar beslutet.

§ 108 Valpförmedlingen
Inget nytt namn har framkommit.
 
§ 109 Valberedningen
Helen Häggström valdes på det extra klubbmötet 2008-08-02 till ledamot i valberedningen fram till nästa klubbmöte 2009-03-14.
 
§ 110 Circuit WDS
1.) Utbildning av ringsekreterare - reseersättning
Beslutades att Tollarklubben betalar reseersättning till Mona Gustafsson för hennes resa till ringsekreterarutbildningen inför WDS. Louise kontaktar Mona och ber henne skicka in en reseräkning till kassören.
 
§ 111 Rasbok 2008
Ingen rapport. Anna meddelar att det är få anmälda i nuläget, men förhoppningsvis tilkommer fler anmälningar nu när det är möjligt att anmäla via Internet.
 
§ 112 Inbjudan till seminarier, kurser m.m.
1.) Inbjudan till kursen ”Hundens beteende ur veterinärmedicinskt perspektiv”.
Klubben skickar ingen deltagare.

2.) Inbjudan till ”Kurs för blivande utställningsadministratörer”
Klubben beslutar att skicka max en deltagare. Cicci kontaktar den tilltänkta kandidaten.

§ 113 Tollarklubbens deltagande vid mässor etc.
1.) PR-material
Cicci kontaktar Marie Eklöv för tips på PR-material vid mässor o dyl.

2.) Kostnadsersättning för monter, bord etc.
Beslutar att Tollarklubben ska ersätta kostnader för montrar och liknande då distrikt och aktivitetsgrupper representerar klubben på mässor o dyl.

§ 114 Övriga frågor
1.) Gamla bokföringen
Anna fortsätter att kontakta de personer som kan veta var den gamla bokföringen finns.

2.) Rasrepresentanter
Bordläggs till nästa möte.

3.) Långtidsplanen
Bordläggs till nästa möte.

4.) Club on Web
Bordläggs till nästa möte.

5.) Klubbens info-adress
Bordläggs till nästa möte.

§ 115 Nästa styrelsemöte
Telefonmöte torsdagen den 2 oktober.
Därefter är ett fysiskt möte planerat till den 6 december i samband med Hund 2008 då ska även redaktören bjudas in.
 
§ 116 Mötets avslutande
Ordförande Anna Fredriksson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Anna Fredriksson
Ordförande

Anders WahlbergCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben