NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-01-17

Närvarande: Anna Fredriksson
Cecilia Bergling
Susanne Holmberg
Louise Blomqvist
Anders Wahlberg via telefon
Ulla Nilsson via telefon
 
Anmält förhinder: Maria Hedström
   
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Fredriksson hälsade samtliga hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 2 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.
 
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter diverse ändringar.
 
§ 4 Val av justerare
Susanne Holmberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 5 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-12-06

Kvar från protokollet 2008-09-08
§ 101 Avgående ledamöter och ny konstitution b.) Styrelsens nya konstituering
Louise
kollar upp uppfödarkommitténs status.
Punkten åtgärdad. Se § 8 g.)
§ 107 Apporteringstest
Anders
kontaktar domaren och hundägaren och meddelar beslutet.
Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad.
§ 113 Tollarklubbens deltagande vid mässor etc. 1.) PR-material
Cicci
kontaktar Marie Eklöv för tips på PR-material vid mässor o dyl.
Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad.

Kvar från protokollet 2008-10-02
§ 131 Nya regler för Tollarspecialens Tollingmästare och Juniortollingmästare
Specialengruppen ska titta på förslaget och komma med synpunkter.
Inga synpunkter har inkommit, så punkten får anses som åtgärdad.

Protokoll 2008-12-06
§ 149 Rapporter från alla ansvarsområden e.) Avelsansvarig
1.) PRA-prcd-intyg för godkännande
Anders har skickat in intygen till SKK. Punkten åtgärdad.
§ 154 Forskningsfonden
Beslutades att Ulla ges i uppdrag att avsluta forskningsfonden med tillhörande konto samt att öppna ett nytt vanligt konto avsett för forskningsändamål som styrelsen beslutar över, med kassör och ordförande som firmatecknare. Eventuella medel i forskningsfonden överförs till det nya kontot. Ulla ska boka tid med banken. Punkten kvarstår.

§ 6 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit. Dessa redovisas separat.
 
§ 7 Skrivelser ut
Inga.
 
§ 8 Rapporter från alla ansvarsområden

a.) Ordförande
1.) SSRKs omorganisation
Det har kommit ut ett förslag från SSRKs arbetsgrupp på omorganiseringen. Anna hör med Sverker, som ingår i SSRKs arbetsgrupp, om hur informationen ska ut på klubbmötet och klubbens hemsida.

b.) Jaktansvarig via telefon
1.) Motion till SSRK angående tollingjaktchampionat
Inget nytt.

c.) Sekreterare
1.) Annonser i tidningarna Hundsport samt Jaktmarker & Fiskevatten
Cicci har beställt klubbens radannonser i båda tidningarna.

d.) Kassör via telefon
1.) Rapport t o m 2008-12-31
Ulla redogjorde för klubbens ekonomi per 2008-12-31.

2.) Budget 2009
Ulla lade fram ett förslag på budget som justerades på några poster.

3.) Gamla momsen
Ulla väntar på att tryckeriet ska betala tillbaka den gamla momsen vilket tidigast kommer att ske i februari 2009.

4.) Ekonomisk redovisning från aktivitetsgrupper och distrikt
Klubben kräver endast ekonomisk redovisning från distrikt och aktivitetsgrupper då Tollarklubben stått som garant, t ex Tollarspecialen, samt vid officiella arrangemang.

5.) Faktura till Sydtollarna
Beslutades att fakturera Sydtollarna för inköpspris på de saker från Tollarbutiken som de ej kunnat redovisa vid återsändning till Tollarbutiken. Ulla skickar en faktura.

e.) Avelsansvarig via telefon
Inget nytt.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
1.) Nya funktionsbeskrivningen
Klubben kommer att skicka två personer på utbildning under våren 2009. Anna har anmält två personer samt två reserver.

g.) Uppfödaransvarig
Louise har kontaktat de sammankallande i uppfödargrupperna. Några vill sitta kvar, andra inte. Vid nästa uppfödarseminarium bör sammansättningen i uppfödarkommittén och uppfödargrupperna ses över.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
1.) Distrikten
Östra Svealand har ny distriktsansvarig - Niklas Adolfsson.
Mellersta Norrland har fått en distriktsansvarig - Carolina Håkansson.
Mötet beslutade att godkänna dessa två som distriktsansvariga.
Det enda distrikt som nu är utan distriktsansvarig är Västra Götaland.

2.) Guldapporten
De nominerade är Anders Wahlberg, Anette Björgell, Tuula Lindroos och Louise Runnemark. Mötet beslutade vem som ska tilldelas årets Guldapport. Då sittande styrelsemedlemmar inte kan tilldelas Guldapporten kunde Anders delta i beslutet.

i.) Utställningsansvarig
Ingen rapport.

j.) Specialenansvarig
1.) Riktlinjer för specialengruppen
Louise skickar ut ett förslag till sekreteraren.

2.) Firmatecknare för specialenkontot
Styrelsen beslutade att disponeringsrätten för Svenska Tollarklubben/specialenkonto, 8214-9,983 017 215-2 i Swedbank i Malmö för Specialen 2009 skall ändras: Kerstin Kvarnlöf och klubbens kassör Ulla Nilsson skall var för sig har disponeringsrätten för specialenkontot. Kerstin Kvarnlöf och Ulla Nilsson skall var för sig ha tillgång till kontot via Internetbank.

§ 9 Klubbmöte 2009-03-14

1.)Verksamhetsberättelse 2008
Alla i styrelsen ska titta på verksamhetsberättelsen och skicka in sina bidrag till sekreteraren.

2.) Inkomna motioner

 1. Motion till Tollarklubbens klubbmöte 2009-03-14 angående obegränsat deltagarantal på Tollarspecialens tollingjaktprov/jaktprov i tävlan om Tollarmästartiteln.
  Styrelsen föreslår avslag.
 2. Motion till Tollarklubbens klubbmöte 2009-03-14 angående obegränsat deltagarantal på Tollarspecialens tollingjaktprov/jaktprov i tävlan om Juniortollarmästartiteln.
  Styrelsen föreslår avslag.
 3. Motion till Tollarklubbens klubbmöte 2009-03-14 angående Tollingjaktprovschampionat.
  Styrelsen föreslår avslag.
 4. Motion till Tollarklubbens ordinarie klubbmöte 2009-03-14 om förändrad klassindelning och provform för att utse mästartitlarna vid Tollarspecialen. Styrelsen föreslår avslag.
 5. Motion till Tollarklubbens årsmöte om det remissförslag gällande Tollarspecialens tollingjaktprov.
  Styrelsen föreslår att motionen förkastas alternativt avslås.
 6. Motion till Tollarklubbens årsmöte gällande meriter för start på Tollarspecialens Jakt/Tollingjaktprov för utländska hundar.
  Styrelsen föreslår avslag.

3.) Föreläsning
Helene Hamlin är tillfrågad om hon vill komma till klubbmötet och informera om de senaste rönen gällande Tollarsjukan. Väntar på svar.

4.) Hedersmedlem
Mötet beslutade att föreslå klubbmötet att utse klubbens första hedersmedlem.

§ 10 Långtidsplanen
Styrelsen arbetar med att uppdatera långtidsplanen. Diverse ändringar gjordes.
 
§ 11 Forskningsfonden
Inget nytt.
 
§ 12 Tollarspecialen 2008, 2009, 2010, 2011

2008
Fortfarande ingen faktura från Gålö camping.
Den ekonomiska redovisningen för specialen är klar och har lämnats in till kassören.

2009
Det har kommit in en lägesrapport från Värmlandstollarna. Allt verkar flyta på som planerat. Även själva programmet har skickats till styrelsen och kommer ut i nästa Tollaren.

2010
Inget nytt.

2011
Inget nytt.

§ 13 Nya regler för Tollarspecialens Tollingmästare och Juniortollingmästare
Anders har inkommit med ändringar i remissförslaget. Efter att det legat ute på hemsidan har det kommit in en hel del bra synpunkter som vi tar till oss.
 
§ 14 Tollaren

1.) Försvunnen epost
Då mail försvunnit från klubbtidningens e-postkonto beslutades att be webbmaster ändra lösenorden till klubbens samtliga epostadresser. Cicci kontaktar webbmaster.

2.) Ekonomisk ersättning till redaktören
Beslutades att inte betala ut lön till redaktören. Styrelsen befarar att utbetalning av ersättning blir prejudicerande så att fler funktioner inom klubben kan komma att kräva ersättning för att jobba ideellt, som kommittéer, arbetsgrupper och kanske hela styrelsen. Det är tillräckligt påfrestande för klubbens ekonomi att betala för layouten av tidningen.

§ 15 Klubbens hemsida
Webbmaster Mervi Junttila har meddelat att hon avgår till klubbmötet. Beslutades att ny webbmaster blir Anita Wahlberg då hon tackat ja till uppdraget.
 
§ 16 Tollarbutiken
Ingen info.
 
§ 17 Rasbok 2008
Marie Eklöf meddelar att det har kommit in ca 538 anmälda hundar till rasboken. Korrekturen kommer ut i slutet av januari.
Maria H ska inkomma till respektive inlämnare med vad som ska finnas med i rasboken.
 
§ 18 Tollarläger 2009
Beslutades att klubben ska bidra med 5 000 kr för att subventionera lägeravgiften för distrikts- och aktivitetsansvariga samt stå för lägerannonsen i klubbtidningen.
 
§ 19 Rasmonter
Ingen info.
 
§ 20 Övriga frågor

1.) Motioner SSRK
11 motioner har inkommit till SSRK. Styrelsen har läst igenom dem och ämnar lägga ut dem på Tollarklubbens hemsida samt på dagordningen för klubbmötet 2009.

2.) Rasinformatörer
Cicci jobbar vidare med frågan.

§ 21 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet som hålls i anslutning till klubbmötet den 14 mars i Katrineholm.
 
§ 22 Mötets avslutande
Ordförande Anna Fredriksson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Anna Fredriksson
Ordförande

Susanne HolmbergCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben