NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte (telefon) 2009-04-06

Närvarande: Lars Bengtsson
Anders Wahlberg
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Mari Andersson
Annika Bergquist
Lotta Strömberg t o m § 43 h.)
Titti Karlström
Anmält förhinder: Malin Falk
Ej anmält förhinder: Björn Bjuggren
   
§ 35 Mötets öppnande
Ordförande Lars Bengtsson hälsade samtliga hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 36 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.
 
§ 37 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter diverse tillägg.
 
§ 38 Val av justerare
Annika Bergquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 39 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2009-01-17

Kvar från protokollet 2008-09-08
§ 107 Apporteringstest
Anders kontaktar domaren och hundägaren och meddelar beslutet. Domaren har skrivit ett nytt protokoll då det förra var felaktigt. Punkten åtgärdad.
§ 113 Tollarklubbens deltagande vid mässor etc. 1.) PR-material
Cicci kontaktar Marie Eklöv för tips på PR-material vid mässor o dyl. Punkten flyttas till § 54.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Kvar från protokollet 2008-12-06
§ 154 Forskningsfonden
Beslutades att Ulla ges i uppdrag att avsluta forskningsfonden med tillhörande konto samt att öppna ett nytt vanligt konto avsett för forskningsändamål som styrelsen beslutar över, med kassör och ordförande som firmatecknare. Eventuella medel i forskningsfonden överförs till det nya kontot.
Ulla har haft kontakt med Skandiabanken i Linköping och skickat in alla papper dit. Väntar på svar. Punkten flyttas till § 46.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Protokoll 2009-01-17
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Konstituerande protokoll 2009-03-14
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 40 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit. Dessa redovisas separat.
1.) Klubbens policy/ställningstagande vid inbjudan till privata utbildningar/kurser o dyl
Klubben tar ställning från gång till gång. Erbjudande om privata kurser läggs ej ut på hemsidan.
 
§ 41 Skrivelser ut
Svar på remiss angående parningsålder till SSRK 2009-02-14.
 
§ 42 AU-beslut
1.) Avskrivning osäkra fordringar aktivitetsgrupper
AU har fattat beslut om att skriva bort de osäkra fordringar som Tollarklubben har på aktivitetsgrupper med undantag för aktivitetsgruppen i Stockholm som anordnade Tollarspecialen 2008. Beslut taget 2009-01-25.

2.) Funktionsbeskrivningsprotokoll
AU har fattat beslut om att beställa 100 land- och 100 vattenprotokoll á 5 kr. Totalt 1000 kr plus porto 100 kr. Beslut taget 2009-03-09.

3.) Boken Föreningsteknik
AU har fattat beslut om att beställa 10 ex av boken Föreningsteknik från SKK. Böckerna kostar 120 kr/st, frakten 150 kr och postförskott 50 kr. Totalt 1400 kr. Beslut taget 2009-03-16.

4.) Ny redaktör
AU har fattat beslut om att godkänna Anna Bergwall som ny redaktör för Tollaren. Beslut taget 2009-03-17.

5.) Uppstartsträff redaktionen
AU har fattat beslut om att godkänna att redaktionen, bestående av Ulrica Åström, Stina Liljegren och Anna Bergwall, får resa och lunch betald vid sin uppstartsträff. Beslut taget 2009-03-24.

§ 43 Rapporter från alla ansvarsområden

a.) Ordförande
Se § 55 1.)

b.) Jaktansvarig
1.) Motion till SSRK angående tollingjaktchampionat
Beslutades att gå på klubbmötets linje och dra tillbaka motionen för att skriva om den inför nästa års fullmäktige.

2.) Rasklubbens tjp 2010
Klubben har möjlighet att ansöka om att arrangera ett officiellt tjp i egen regi under nästa år.

3.) Tollarklubbens Apporteringstest
En utbildning av domare kommer att ske i Stockholmstrakten den 24 april.

4.) Domare tjp
Det är dags att börja utbilda domare inom de egna leden för tjp. 6-7 juni är det en preparandkurs för blivande domare som ska döma tjp.

c.) Sekreterare
Inget att rapportera.

d.) Kassör
1.) Rapport t o m 2009-03-29
Ulla redogjorde för klubbens ekonomi per 2009-03-29.

2.) Gamla momsen
Inget nytt. Ulla ska åter kontakta tryckeriet.

3.) Faktura till Sydtollarna
Ulla har skickat ut en faktura.

4.) Vinstredovisning för specialenarrangörer
Då revisorerna kräver redovisning av klubbens medel ska fortsättningsvis de aktivitetsgrupper som arrangerar specialen redovisa sin vinst och vad pengarna använts till, till klubben. Kvitton skickas till kassören en gång per år tills pengarna är slut. Pengarna skall användas i enlighet med klubbens riktlinjer. Cicci kontaktar specialengruppen och ger den i uppdrag att lägga in dessa anvisningar bland övrig info för specialen.

e.) Avelsansvarig
1.) Hedersintyg
Styrelsen beslutade att godkänna listan över hundar vars ägare ansökt om hedersintyg gällande PRA Prcd.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
1.) Nya funktionsbeskrivningen
Inget nytt.

g.) Uppfödaransvarig
1.) Uppfödarseminarium och uppfödargrupper
I dagsläget är det inte planerat något uppfödarseminarium då intresset var så dåligt sist.
SSRK kommer att ha en avelskonferens i november och vill ha tips från klubbarna om innehållet. Lotta kommer att kontakta uppfödarna för att få information om uppfödarnas önskemål. En liten blänkare kommer ut i nästa nummer av tidningen.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
1.) Distrikten
Västra Götaland har ny distriktsansvarig - Annkie Ahlebrandt.
Mötet beslutade att godkänna henne som distriktsansvarig.

2.) Klubbkuvert
Istället för dyra kuvert med tryckt logga kan man använda små etiketter med klubbens namn och logga samt B-poststämpel. Cicci kollar priser på etiketter.

3.) Utskick nya medlemmar
Titti åker till TollarLägret på Fliken och träffar distrikts- och aktivitetsansvariga för att presentera sig och bland annat diskutera hur utskicken till de nya medlemmarna ska fungera.

i.) Utställningsansvarig
1.) Utökat rasregister - Kjell Svensson
Beslutades att godkänna Kjell Svenssons ansökan om att utöka sitt rasregister med att gälla för tollare.

2.) Samordning av krav för vidareutbildning av exteriördomare
Cicci kontaktar Malin och ber henne sätta sig in i och driva frågan.

3.) Remiss ang. harmonisering av utställningsbestämmelser
Cicci kontaktar Malin och ber henne sätta sig in i och driva frågan.

j.) Specialenansvarig
1.) Riktlinjer för specialengruppen
Louise har skickat ut ett förslag som ska tittas närmare på till nästa möte. Wikin bör uppdateras med bl a checklistor för den ekonomiska biten som arrangören kan använda.

2.) Firmatecknare för specialenkontot
Allt är klart med bytet av firmatecknare för specialenkontot.

§ 44 Långtidsplanen
Arbetet pågår med att uppdatera långtidsplanen.
 
§ 45 Avtackningsmuggar
Vilka ansvarsområden som ska generera avtackningsmuggar? Styrelsen 2007 har tydligen haft maildiskussion i ärendet, men inget beslutades, finns i alla fall inte i något protokoll. Till nästa möte listar Cicci alla funktioner som klubben har.
 
§ 46 Forskningsfonden
Ulla väntar på svar från banken, se § 39.
 
§ 47 Tollarspecialen

2008
Fakturan från Gålö camping har kommit så nu kan specialen 2008 läggas till handlingarna.

2009
Det har kommit in en lägesrapport från Värmlandstollarna. Allt verkar flyta på som planerat.

2010 - 2011
Planeringen fortsätter.

§ 48 Nya regler för Tollarspecialens Tollingmästare och Juniortollingmästare
Punkten blir vilande tillsvidare.
 
§ 49 Tollaren
1.) Försvunnen e-post
Alla klubbens mailadresser har fått unika lösenord.

2.) Redaktionen
Redaktionen består i dagsläget av nya redaktören Anna Bergwall, layoutare Ulrica Åström samt förra redaktören Stina Liljegren. De har för avsikt att knyta fler personer till redaktionen, blänkaren på hemsidan ska uppdateras.

3.) Friex
Friexlistan uppdaterades. Beslutades att Maria Wilbe ska vara med på listan.

4.) Presentationer av de nya i styrelsen med foto
Alla nya styrelsemedlemmar ombeds lämna in presentation + foto både till hemsidan och nästa nummer av klubbtidningen - manusstopp 15 april!

5.) Arbetsbeskrivning redaktör
Nya redaktören har bett att få en arbetsbeskrivning. Då styrelsen inte är så insatt i redaktörsjobbet får vi be redaktionen att lämna in ett förslag på arbetsbeskrivning. Lasse kontaktar redaktören.

§ 50 Klubbens hemsida
Var och en i styrelsen bör se över informationen gällande sitt ansvarsområde på hemsidan.
 
§ 51 Tollarbutiken
Ingen rapport.
 
§ 52 Rasbok 2008
Marie Eklöv meddelar att korrekturet skickas ut 6-12 april.
 
§ 53 Tollarläger 2009
Under hundförbudstiden får man inte arrangera jaktprov eller apporteringstest. I detta fallet är det inte fråga om ett jaktprov utan en utbildning. Viktigt att tänka på att man formulerar sig rätt när det gäller aktiviteter under hundförbudstiden.
 
§ 54 Rasmonter
1.) PR-material
Se § 39.
 
§ 55 Övriga frågor
1.) Motioner SSRK
Lasse informerade om ordförandekonferensen på SSRKs funktionärsträff 4-5 april. Gällande motionerna till fullmäktige avser styrelsen rösta efter klubbmötets linje.

2.) Rasinformatörer
Cicci jobbar vidare med frågan till nästa möte.

§ 56 Nästa styrelsemöte
Telefonmöte måndagen den 18 maj klockan 19.00.
Fysiskt möte den 13-14 juni i Uppsalatrakten.
 
§ 57 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Lars Bengtsson
Ordförande

Annika BergquistCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben