NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-08-06

Närvarande: Lars Bengtsson
Cecilia Bergling
Annika Bergquist
Anders Wahlberg
Titti Karlström
Lotta Strömberg
Malin Falk
Mari Andersson
 
Anmält förhinder: Ulla Nilsson
Björn Bjuggren
   
§ 101 Mötets öppnande
Ordförande Lars Bengtsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 102 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.
 
§ 103 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med något tillägg.
 
§ 104 Val av justerare
Malin Falk valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 105 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2009-06-13 - 14
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
 
§ 106 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit.
 
§ 107 Skrivelser
Annika har skickat in den text gällande tollaren som ska stå på SKKs valpförmedlingssida.
Svarat SSRK angående domaraspiranter.
 
§ 108 AU-beslut
1.) Fler sidor i färg i TOLLAREN nr. 3-2009
AU har fattat beslut om att utöka antalet sidor i färg i nästa nummer av TOLLAREN till en totalkostnad av 1900 kr. Beslut taget 2009-06-27.

2.) Lydnadsprov specialen 2010
AU har fattat beslut om att ansöka om officiellt lydnadsprov på Tollarspecialen 2010. Beslut taget 2009-06-27.
Ansökan godkändes av SBK. Plats ska meddelas SBK via SSRK senast 1/9.

§ 109 Rapporter från alla ansvarsområden
a.) Ordförande

Lasse fortsätter arbetet med att se över aktivitetsgruppernas hemsidor samt deras uppgifter i TOLLAREN. Även arbetet med att kolla upp vilka jaktmässor som finns och vilka aktivitetsgrupper som kan vara aktuella att delta.

b.) Jaktansvarig
1.) Apporteringstestdomare
10 nya domare utbildades den 6/8, i anslutning till specialen.

2.) Nya tjp-regler
Remiss gicks igenom utan direkta synpunkter. Detaljsynpunkter kan lämnas till jaktansvarig.

c.) Sekreterare
1.) Mötesplatser för styrelsemöten
Punkten kvarstår, då ingen hunnit titta på platser ännu. Alla styrelsemedlemmar får i uppdrag att hitta lämpliga platser för framtida styrelsemöten.

2.) Klubbmötet 2010-03-13
Ekbacken är bokat.

3.) Nya lydnadsregler
Remissen gicks igenom och Cicci får i uppdrag att meddela SSRK Tollarklubbens synpunkter.

d.) Kassör via mail
1.) Rapport t o m 2009-07-31
Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi via mail innan mötet. Klubben har en bra ekonomi. Värmlandstollarna har betalt tillbaka pengarna de har lånat.

e.) Avelsansvarig
1.) SKKs forskningsfond - Tollarprojektet
Punkten kvarstår. Annika kontaktar SKK och kontrollerar om det går att ansöka om pengar från deras forskningsfond till Tollarprojektet.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
1.) Utbildning av beskrivare och övriga funktionärer
Punkten kvarstår. Mari får i uppdrag att kolla upp hur länge det kan dröja innan vi kan utbilda fler funktionärer. Det hade varit bra att få någon form av tidsplan för när utbildningarna kan tänkas starta.

g.) Uppfödaransvarig
1.) Uppfödarutbildning
Lotta fortsätter titta på pärmen och dess innehåll.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
1.) Valpköparmedlemskap
Gäller endast helt nya medlemmar. Är man medlem sedan tidigare kan man inte bli ”valpköparmedlem”. Titti ser till den informationen kommer ut på hemsidan.

2.) Arbetsbeskrivning distrikts- och aktivitetsansvariga
Titti sammanställer en arbetsbeskrivning.

i.) Utställningsansvarig
1.) Olika rasstandarder i olika länder
Malin ges i uppdrag att meddela SKK skillnaden och be dem återkomma med sina synpunkter i ärendet.

2.) Samordning av krav på exteriördomare
De krav Tollarklubben har är att domaren bör ha besökt ett tollingjaktprov (det går även bra att besöka en tollarspecial) samt ha läst RAS-kompendiet. Malin svarar Labradorklubben.

j.) Specialenansvarig
1.) Arbetsgrupp
Jaktansvarig och utställningsansvarig kan vara behjälpliga med att sammanställa listor på domare samt domarelever. Specialengruppen bör sätta ihop en arbetsbeskrivning för de olika ansvarsområdena.

§ 110 Tollarklubbens ”allmänna policy/regler”?
1.) Reseersättning
Björn tar, till nästa möte, fram ett förslag på regler för reseersättning i klubben.
 
§ 111 Tollarspecialen
Wikin bör innehålla praktisk information med bl a lathundar över vad som ska göras och hur man gjort tidigare år. Cicci ser över innehållet till nästa möte.

2009
Allt verkar flyta på som planerat.

2010
Platsbyte till Kolmårdens camping. Klart med provmark och gräsplan för utställningen. Boende kan inte bokas förrän efter 1/10 eftersom campingen inte har de nya priserna klara för 2010. Lollo ska kolla med Norrköpings BK om de kan arrangera lydnaden och agilityn.
Specialengruppen får i uppgift att genomföra mätning av hundar.

2011
Öland eller Tånga Hed?

§ 112 Nya regler för Tollarspecialens Tollingmästare och Juniortollingmästare
Förslaget från specialengruppen gicks igenom och en del synpunkter kom fram. Cicci skickar dessa till Lollo.
 
§ 113 Tollaren
Redaktionen vill ha mycket material och bilder.
 
§ 114 Klubbens hemsida
1.) Hemsidor aktivitetsgrupper
Se § 109 a.)
 
§ 115 Tollarbutiken
Ingen rapport.
 
§ 116 Rasbok 2008
Ska inom kort vara på väg till tryckeriet.
 
§ 117 Rasinformatörer
Cicci kontaktar rasinformatörerna samt lägger ut info på hemsidan.
 
§ 118 Monter/mässor
1.) Banderoll
Banderoll inför Bosjöklostermässan är på gång.
 
§ 119 Motion championatsregler hanhundar
Titti skriver om motionen och lämnar in på nytt.
 
§ 120 Övriga frågor
Inga.
 
§ 121 Nästa styrelsemöte
Måndagen den 28 september kl. 19.00 - per telefon.
 
§ 122 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Lars Bengtsson
Ordförande

Malin FalkCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben