NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-09-28

Närvarande: Lars Bengtsson
Cecilia Bergling
Annika Bergquist
Anders Wahlberg
Titti Karlström
Ulla Nilsson
 
Anmält förhinder: Björn Bjuggren
Malin Falk
Mari Andersson
Lotta Strömberg
   
§ 123 Mötets öppnande
Ordförande Lars Bengtsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 124 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.
 
§ 125 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med något tillägg.
 
§ 126 Val av justerare
Annika Bergquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 127 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2009-08-06
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
 
§ 128 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit.
 
§ 129 Skrivelser ut
Svarat SSRK angående tollingjaktprovsregelremiss, dispensansökan från utställningsdomare samt lydnadsprovsregelremiss.
 
§ 130 AU-beslut
1.) Reseersättning vid transport av specialenutrustning
AU har fattat beslut om att ge Kerstin Kvarnlöf reseersättning för transport av utrustning från Gålö till Värmland. Beslut taget 2009-09-07.

2.) Förskott till Östergötland inför specialen 2010
AU har fattat beslut om att ge Östergötland ett förskott på 10.000 kr för att inhandla bl a vilt till nästa års special. Beslut taget 2009-09-07.

§ 131 Rapporter från alla ansvarsområden
a.) Ordförande
Inget att rapportera.

b.) Jaktansvarig
Anders har gjort två elevtjänstgöringar och snart två aspiranttjänstgöringar för totalt fyra olika domare, vilket innebär att han snart är klar som tjp- domare.

c.) Sekreterare
1.) Mötesplatser för styrelsemöten
Punkten kvarstår, då endast Annika hunnit titta på platser. Alla styrelsemedlemmar får i uppdrag att hitta lämpliga platser för framtida styrelsemöten. Annika föreslog SBKs kursgård Kydingeholm. Den ska läggas ner till årsskiftet, men eventuellt kan vi ha decembermötet där. Cicci kontaktar kursgården.

2.) DM i viltspår Västra distriktet
Beslutades att ge Västra 200 kr till priser. De ska inkomma med kvitto till kassören. Lasse kontaktar distriktet.

d.) Kassör via mail
1.) Rapport t o m 2009-08-31
Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi via mail innan mötet. Klubben har en bra ekonomi.

2.) Bidrag till föreläsning inom aktivitetsgrupper?
Beslutades att klubben inte kan bidra med några pengar till aktivitetsgruppernas aktiviteter, utan de får finansiera dessa med egna medel. Klubben kan gå in som garant vid stora evenemang där alla medlemmar kan delta, förutsatt att arrangören inkommer med budgetförslag samt ansökan om bidragsstöd vid eventuell förlust. Cicci kontaktar vederbörande.

3.) Reseersättning för distriktsansvariga vid möte på Fliken
Beslutades att ge de aktivitets- och distriktsansvariga reseersättning för deltagande på mötet på Fliken. Lasse kontaktar vederbörande.

e.) Avelsansvarig
1.) SKKs forskningsfond - Tollarprojektet
Annika kontaktade SKK och fick beskedet att endast fysisk person kan ansöka om medel från deras forskningsfond.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
1.) Utbildning av beskrivare och övriga funktionärer
I dagsläget händer inget gällande den nya funktionsbeskrivningen, så vi avvaktar info från SSRK.

2.) Protokoll för funktionsbeskrivning
Mari får i uppdrag att se till att blanketterna finns hos henne.

g.) Uppfödaransvarig
1.) Uppfödarutbildning
Lotta fortsätter titta på pärmen och dess innehåll.
Lotta och Annika åker på SSRKs avelskonferens den 14-15 november.

2.) Hanhundslista på hemsidan?
Det har kommit en förfrågan från en medlem om att ha en hanhundslista på hemsidan. Då det idag finns tillgång till både Avelsdata, Hunddata och Tollardata för uppfödarna, ser styrelsen inte att det finns behov för en sådan lista på klubbens hemsida.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
1.) Arbetsbeskrivning distrikts- och aktivitetsansvariga
Titti arbetar vidare med en arbetsbeskrivning.

2.) Info om aktiviteter på hemsidan - kalendern
Titti ser över kalendern och dess funktion på hemsidan. Aktiviteter måste kunna läggas in där så de blir tillgängliga för medlemmarna.

i.) Utställningsansvarig
1.) Olika rasstandarder i olika länder
Malin har varit i kontakt med SKK men inte fått något svar.

2.) Samordning av krav på exteriördomare
Malin har svarat Labradorklubben som avvaktar svar från andra rasklubbar.

j.) Specialenansvarig
1.) Arbetsgrupp
Styrelsen har fått en lista på de personer som ingår i de olika kommittéerna. Det saknas ansvariga för working test samt katalog.

§ 132 Tollarklubbens ”allmänna policy/regler”?
1.) Reseersättning
Björn redovisar sitt förslag på regler för reseersättning på nästa möte.
 
§ 133 Tollarspecialen
Wikin bör innehålla praktisk information med bl a lathundar över vad som ska göras och hur man gjort tidigare år. Cicci ser över innehållet.

2010
Klart hittills: ansökt om officiellt tjp, domare till utställning, wt och tjp, provledare tjp, speaker, köpt in 300 änder. Tollarklubben står som arrangör av lydnaden. Mätning av hundar över 24 månader.

2011
Öland eller Tånga Hed?

§ 134 Nya regler för Tollarspecialens Tollingmästare och Juniortollingmästare
Förslaget från specialengruppen gicks igenom ännu en gång och fastslogs. Cicci skickar styrelsens synpunkter till Lollo. Sedan ska reglerna läggas ut på hemsidan samt på specialensidan.
 
§ 135 Tollaren
Nummer 3 kom nyligen ut, med extra många färgsidor.
 
§ 136 Klubbens hemsida
1.) TOLLAREN som pdf på hemsidan
Förslag från Ulrica om att ta bort bildspelet och istället lägga ut TOLLAREN som pdf. Beslutades att inte ta bort bildspelet men att lägga ut klubbtidningen som pdf på hemsidan med ett nummers fördröjning. Som mest kan det ligga fyra nummer ute.
 
§ 137 Tollarbutiken
Butiken har sålt för ca 3.000 kr hittills i år.
 
§ 138 Rasbok 2008
Det saknas ca 150 inbetalningar. Gun håller på att kontakta de som inte betalt för att höra om de ska vara med i boken.
 
§ 139 Rasinformatörer
Cicci kontaktar rasinformatören samt lägger ut info på hemsidan.
 
§ 140 Monter/mässor
1.) Banderoll
Banderoll blev mycket bra. Titti kollar med distrikten vilka som kan tänkas ha användning för en banderoll. Tanken är att den ska användas vid mässor, SSRK-dagar osv, där Tollarklubben är respresenterad.

2.) Informationsmaterial
Cicci kollar vad som finns i broschyrväg och vart originalet finns.

§ 141 Motion championatsregler hanhundar
Titti skriver om motionen och lämnar in på nytt.
 
§ 142 Övriga frågor
Inga.
 
§ 143 Nästa styrelsemöte
Måndagen den 2 november kl. 19.00 - per telefon.
11 (kväll) -12 december i Stockholmstrakten.
16-17 eller 23-24 januari.
 
§ 144 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Lars Bengtsson
Ordförande

Annika BergquistCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben