NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-11-02

Närvarande: Lars Bengtsson
Cecilia Bergling
Annika Bergquist
Anders Wahlberg
Björn Bjuggren
Ulla Nilsson
Mari Andersson
 
Anmält förhinder: Titti Karlström
 
Ej anmält förhinder: Malin Falk
 
§ 145 Mötets öppnande
Ordförande Lars Bengtsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 146 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.
 
§ 147 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
 
§ 148 Val av justerare
Björn Bjuggren valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 149 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2009-08-06
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
 
§ 149 Genomgång av föregående mötesprotokoll 2009-09-28
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
 
§ 150 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit.
 
§ 151 Skrivelser ut
Svarat SKK angående klubbens kontaktperson gentemot medlemmarna.
Se § 152 2.) samt § 153 h.
Svarat SSRK angående Gunilla Skallmans ansökan om utökat rasregister.
 
§ 152 AU-beslut
1.) Monterupprustning
AU har fattat beslut om att låta monteransvariga på HUNDXX rusta upp montern för max 1000 kr. Beslut taget 2009-10-30.

2.) Kontaktperson SKK gällande medlemmar
AU har, i samråd med Titti, fattat beslut om att Titti ska vara kontaktperson gentemot SKK för klubbens medlemmar. Beslut taget 2009-10-24.

§ 153 Rapporter från alla ansvarsområden

a.) Ordförande
Lasse har fått kontakt med personer som kan tänka sig representera klubben på jaktmässorna Fäviken och Tullgarn.

b.) Jaktansvarig
En RoA (Råd och Anvisningar) för Tollarklubbens apporteringstest är på gång.

c.) Sekreterare
1.) Mötesplatser för styrelsemöten
Lasse letar i Göteborgsområdet till nästa möte.

2.) TollarLägret 2010
Beslutades att göra som de två tidigare åren - att Fliken och Tollarklubben arrangerar lägret tillsammans, och att Fliken får annonsera i julnumret samt i nummer 1-2010 och att klubben skjuter till 5 000 kr som de aktivitetsansvariga får dela på i form av subventionerad anmälningsavgift. Något apporteringstest/jaktprov i klubbens regi under hundförbudstiden får ej förekomma, endast working test är tillåtet. Då intresset för en träff för aktivitets-/distriktsansvariga var svagt förra lägret, kommer det istället att bli en träff för dessa under Tollarspecialen.

3.) Toller Talk
Det har kommit en förfrågan från den kanadensiska tollarklubbens medlemstidning Toller Talk om ett tidningsutbyte. Beslutades att utbyta tidningar. Cicci kontaktar deras redaktör och ber dem skicka sin tidning till TOLLARENS redaktör.

d.) Kassör
1.) Rapport t o m 2009-10-22
Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi via mail innan mötet.
Ulla är på gång att skicka ut den årliga fakturan på 100 kr till de uppfödare som har länkar på klubbens hemsida.

e.) Avelsansvarig
Inget att rapportera.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
1.) Protokoll för funktionsbeskrivning
Mari och Anna Scharin har kommit överens om att blanketterna ska finnas hos Anna eftersom hon sedan ska sammanställa statistiken. Anna skickar med svarskuvert till uppfödarna så de kan returnera protokollen.
Mari ser till att denna info finns att hitta på samma ställe som informationen om vart man ska skicka mentalbeskrivningsprotokollen på klubbens hemsida.

g.) Uppfödaransvarig
1.) Uppfödarutbildning
Lotta fortsätter titta på pärmen och dess innehåll.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig via mail
1.) Arbetsbeskrivning distrikts- och aktivitetsansvariga
Titti arbetar vidare med en arbetsbeskrivning.

2.) Info om aktiviteter på hemsidan - kalendern
Titti har tillsammans med Anette Björgell sett över och åtgärdat ett fel i kalenderns formulär på hemsidan. Frågan är nu hur informationen kommer från formuläret till kalendern?

3.) Klubbkontakt medlemmar
I SKKs nya medlemssystem finns det möjlighet att lägga upp en specifik kontaktperson gentemot SKKs kansli (KKO=klubbkontakt) och en gentemot medlemmarna (AKO=avikontakt). Titti kommer att vara både AKO och KKO.

4.) Nya klubbkategorier medlemmar
01 Fullbetalande medlem
02 Familjemedlem
07 Valpköparmedlem
14 Utlandsmedlem
31 Hedersmedlem

i.) Utställningsansvarig
1.) Olika rasstandarder i olika länder
Ingen rapport.

j.) Specialenansvarig
Ingen rapport.

§ 154 Tollarklubbens ”allmänna policy/regler”?
1.) Reseersättning
Björn har försökt maila ut sitt förslag till styrelsen, men inte lyckats. Han redovisar sitt förslag på nästa möte.
 
§ 155 Tollarspecialen
Cicci har bett Lollo och specialengruppen att ansvara för wikins innehåll.
2010
Ingen rapport.
2011
Sälen?
 
§ 156 Nya regler för Tollarspecialens Tollingmästare och Juniortollingmästare
Senast 1 december ska specialengruppen ha kommit in med synpunkter så att reglerna kan spikas på nästa möte. Lollo eller annan representant för gruppen inbjuds att närvara på decembermötet.
 
§ 157 Tollaren
1.)Telefonmöte 091005
Redaktionen hade tillsammans med delar av styrelsen (Cicci och Lasse) ett telefonmöte angående arbetsordningen i gruppen.

2.)Photoshop
Ulrica har haft datorkrasch och blev av med programmet Photoshop. Mari ges i uppdrag att jämföra Photoshop Elements med andra dyrare versioner.

§ 158 Klubbens hemsida
Ingen rapport.
 
§ 159 Tollarbutiken
1.) Beställningsformulär
Å, ä, ö saknas i beställningformuläret för tollarbutiken. Johanna har kontaktat webmoster, men ej fått svar. Webmoster är nu informerad och ska se över problemet.
 
§ 160 Rasbok 2008
Ska inom kort vara på väg till tryckeriet.
 
§ 161 Rasinformatörer
Cicci har kontaktat rasinformatören samt lagt ut info på hemsidan.
 
§ 162 Monter/mässor
1.) HUND2009
Ulrica Åström skickar överblivna ex av TOLLAREN till Susanne Holmberg att dela ut på mässan.

2.) My Dog 2010
Förfrågan skickad till Yvonne Altemark som står som kontaktperson för My Dog.

3.) Informationsmaterial
Cicci kollar vad som finns i broschyrväg och vart originalet finns. Minst två distrikt har meddelat att de vill ha banderoller.

§ 163 Motion championatsregler hanhundar
Titti har skrivit om motionen och lämnat in den på nytt.
 
§ 164 Övriga frågor
Inga.
 
§ 165 Nästa styrelsemöte
11 (kväll) - 12 december i Stockholmstrakten.
16 - 17 eller 23 - 24 januari.
 
§ 166 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Lars Bengtsson
Ordförande

Björn BjuggrenCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben